பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/27

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


7 கூறப்பட்டது. பெறற்கரியணுதல்-பெறுதற்கரிய சிவ பரம் பொருளோடு ஒன்றித்து நின்று பணி புரிதல், ஏகனகி இறைபணி நிற்றல் என்பர் மெய்கண் டார். அனற்கு-அனலை ; உருபு இயக்கம். அனல் கம் கையேற்ருன் எனப் பிரித்து நெருப்பையும் தலே யோட்டினேயும் கையில் ஏந்தியவன் எனப் பொருள் கூறலும் பொருந்தும். அருள்-அருளால் என மூன்ரு முருபு விரித்துரைக்க, அருளே யுலகெலாம் ஆள்விப்ப தீசன் அருளே பிறப்பறுப்ப தானுல் - அருளாலே மெய்ப்பொருளே நோக்கும் விதியுடையேன் எஞ்ஞான்றும் எப்பொருளு மாவ தெனக்கு. (9) இ-ள் : சிவசக்தியாகிய திருவருளே உலகம் எல்லாவற்றையும் ஆள்விப்பதாகும். உயிர் க ளின் பிறவிப் பிணிப்பினை வேருடன் அறுத்தொழிப்பதும் அவ்விறைவனது திருவருளே என்பதனை உளங் கொள்வேனஞல் திருவருளாகிய அதன் துனே கொண்டே .ெ ம ய்ப் பொரு ள கி ய முதல்வனே உள்ளவாறு கண்டு வழிபடும் நற்பேறுடையகுவேன். அடியேற்கு எக்காலத்தும் எல்லாப் பொருளாகவும் நின்று துணைபுரிவது அத்திருவருளேயாகும். விதி-நல்லூழ். எனக்கினிய வெம்மானே ஈசனே யான் எ ன் லும் மனிக்கினிய வைப்பாக வைத்தேன்-எனக்கவனக் கொண்டேன் பிரானுகக் கொள்வதுமே யின் புற்றேன் உண்டே யெனக் கரிய தொன் . (i U)