பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


68 நிலேயிற் சிறிதும் வழுவினனல்லன் என்றும் அம்மை யார் திருப்பாடலில் குறிப்பாக உணரவைத்தமை யறிக. சேலமிலன் சங்கரன் சார்ந்தவர்க்கலால் நலமிலன் நாடொறும் நல்குவான் நலன்’ எனவரும் திருப்பாட்டும், இதன் .ெ சா ல் லே யு ம் பொருளேயும் அடியொற்றி,

  • சார்ந்தாரைக் காத்தல் தலைவர்கடனுதல் சார்ந்தாரைக் காத்துஞ் சலமிலய்ை’

என வரும் சிவஞானபோத வெண்பாவும் இங்கு நினேக்கத் தக்கன. பணிந்தும் படர்சடையான் பாதங்கள் போதால் அணிந்தும் அணிந்தவரை யேத்தத்-துணிந் தென்றும் எந்தையார்க் காட்செய்யப் பெற்ற விதுகொலோ சிந்தையார்க் குள்ள செருக்கு. (79) இ-ள்: (எமது) சிநஞ்சத்திற்குள்ள பெருமிதவுணர் வுக்குக் காரணம், விரிந்து படர்ந்த சடையினை யுடைய எம்பெருமான் திருவடிகளை (மனமொழி மெய்களால்) வ ண ங் கி யு ம் மலர்மாலேகொண்டு புனேந்து போற்றியும் அங்ங்னம் வழிபட்ட மெய்யடி யார்களே அம்முதல்வனெனவே தெளிந்து வழிபடும் துணிவு பெற்றும் இவ்வாறு எமது தந்தையாராகிய இறைவர்க்கு அடித்தொண்டு .ெ ச ய் யப் .ெ ப ற் ற இதுவோ? எ-று.