பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/91

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


72 றழ்சுடரே ான் செங்கதிரு ក្ சாயுந் 笠5 1ல்வண்ணன் స్టి # ருகு ழி வீ இசடையே யென் , 1ரைக்கு மின் 82) 巽 மு 芭 方 இ-ள் : எல்லாப் பக்கங்களிலும் தாழ்ந்து பரவும் ஒளிக் கற்றைகளேடைய செஞ்ஞாயிறும் ஒளியாற் பின் னடையச் செய்யும் தீவண்ணனுகிய சிவபெருமானது விரும்பத்தக்க சிவந்த சடையாகிய மின்னல்கள், மனம் பொருந்தி ஆராய்ந்துணருங்கால் அன்பினுல் தன்னேச் சார்ந்த அடியார்களுக்குப் பொன்னின் கொழுந்து போன்று ஒளியும் குளிர்ச்சியும் ஒருங்கு தந்து விளங்கி அன்பரல்லாத புற த் தா ர் க் கு அனற்கொழுந்தினே யொத்து வெம்மை தருவனவாம் எ-று. கூர்ந்து நோக்குங்கால், இவை மின்னற் கொடிக ள ல்ல சிவந்த சடைக் கற்றைகளே என ஐயுற்றுத் தெளியும் வண்ணம் அமைந்தது இறைவனது செஞ் சடையென்பார் நேர்ந்துனரின். வீழ்சடையேயென் றுரைக்கும் மின்’ என் ருர் . இறைவனது சடை மின்ன லேப் போன்று விளங்கும் தோற்றத்தை, மின் வண் ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் வீழ்சடை எனப் பொன்வண்ணத் தந்தாதி சிறப்பித்துப் போற்றுதல் 5 ☞ 6: 6 . . . இனி, இத்திருப்பாடலே இறைவன்பாற் கா த ல் கொண்டு அப்பெருமானே யடையப்பெருது அவனது திருவுருவத்தை நினைந்து வருந்தும் தன் மகளது ஆற். ருமையை யெண்ணி யிரங்கும் தாயின் கூ ற் ரு க க் கொண்டு, ‘மின்ன ற்கொடிபோல்வாளாகிய என் மகள், இறைவனது செஞ்சடைக் கற்றைகள் அவனேச் சார்ந்த மகளிர் க்குப் பெrற்கொடிபோல் விளங்கிச் சாரப் பெருத என்போலும் மகளிர்க்கு அ ன ற் .ெ க ச டி போன்று வெந்துயர் விசேப்பன வாயின என்று புலம்பி