பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆரம்ப அரசியல் நூல் வேண்டும் என்று அரசியலோடும் அறவியலோடும் பொருந் தச்செய்யும் விமரிசனம் ஆகிய இவைகள் சேர்ந்ததே. அர - றி முதல் முத அரசையும் அதன் விஷயங்கள்யும் பற் லாகச் சிந்தித்தவர்கள் கீழைத் தேச மக்களே. ஆல்ை, அவர்கள் தாம் ஆலோசித்துணர்ந்த முடிவுகளை ஒழுங்கு படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அன்றியும், அரசியலேயும் மதத் தையும் அவர்கள் ஒன்ருேடொன்று கலந்தார்கள். தென் கிழக்கு ஐரோப்பாவிலுள்ள கிரேக்கர்களே அரசியல் நூலைத் தனியாகவும் ஒழுங்காகவும் அபிவிருத்தி செய்தார்கள், மதம், மூட நம்பிக்கை, புராணக் கொள்கை முதலியவற்றிலிருந்து அதனே வேறு பிரித்தார்கள். பிற்காலத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி வரவர விரிவடைந்தது. இக்கால்த்திலோ, தினங். தோறும் ஏதாவது ஒர் அரசியற் சிக்கலப் பற்றிக் கேள்விப் படுகிருேம்; உடனே நிவர்த்தி செய்யவேண்டிய விஷயமா. யிருக்கும் அது நம் நாட்டில் ஜனங்களிடத்தில் விசேஷமான அரசியல் விழிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது; அரசியல் பிரச்னைகளில் யாவருக்கும் சிரத்தை உண்டாகி யிருக்கிறது. இதல்ை, திருக்கிறது. இளைஞர்களுக்கும் அரசியல் எழுத்தாளருக்கும் முறையான அரசியல் சாஸ்திர ஆராய்ச்சி அவசியம் என்ற கில வங் மனிதர்கள் அமைத்துக்கொண்ட சங்கங்கள் எல்லர்ல்ம் றிலும் ம்க் முக்கியமானது அரசு. ஆதிகால மனிதர்கள். - அரசின் தோற்றம் முதல்முதலாக ஏதோ ஒர் அரசியல் அமைப். பைக் கொண்டிருக்க வேண்டு மல்லவா ? o அது எத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் உண்டாயிற்று, என்ன. நிலைகளில் பிறந்தது என்பதைச் சரியாகத் தெரிவிப்பத்ற். குரிய ஆதாரங்கள் சரித்திரத்தில் காணப்படவில்லை. சரித் 'திரக் குறிப்புக்கள் கிடைக்கும் காலத்திற்கு முன்பே, ஆதி மனித இனம் வளர்ந்து வந்த கால த்திலேயே ஆதி அர சியல் வாழ்க்கை தோன்றிவிட்டது என்பதுதான் இதற்குக் கார ணம், ஆகவே ஆதார பூர்வமான சரித்திரம் இந்த விஷ யத்தில் ஒரு தெளிவையும் உண்டாக்கவில்லை. சமூக சாஸ் .