பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/161

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

இந்நூலில் வந்துள்ள அரசியல் சம்பந்தமான சொற்களும் பிறவும் .*&avours gro - World State. அதிகாரப் பாகுபாட்டுக் கொள்கை . Theory of Separation of Powers. . assrs in - Authority. அபிப்பிராயம் கூறும் தீர்ப்பு . Declara" tory Judgment. soul orsi - Candidate, *Gusara aro - Socialist State. அபேதவாதம். Socialism. arerás stuffāth - Governmental Compact. -ar frisisih - Government. ..a räuä - Politics, . ar aus senuočių - Political Or ganisation. - அர்சியல் அமைப்புக் கூட்டம் - Consti... tutional Convention. - wrous a writé à - Political Cons ciousness. arâué, a flapu - Political Right. -a rāiuŝ) • Gujësmo - Political Li berty. I orihué sieg - Elementary Edu 3* - Factory or Mill, cation, ஆலோசனை ச் # on u - Advisory Board. . . @ës së arsir - Injunction. . இரகசிய ஒட்டுச் சிட்டு முறை - Secret Voting System. بع . இரகசிய பாலட்டு முறை Secret Băllot System. . . . . . @rc-sol–urï-â - Diarehy. grairl—rth glo-Q - Second Vote. greirl-ras zou - Second Cham ber. . . . . இருகட்சி முறை tem, - உடன்படிக்கை - Treaty. . * Asrarsih - Responsibility, - Two-Party Sys உத்திய்ோகஸ்தர் ஆட்சி Bureau. cracy. - - உதவிச் சட்ட நிரூபணம் - Delegated Legislation. . . . . . 4qrĝľuráň ĝu: Lib - Political Consti- ' tution, ng Rus öljørå - Political Expert. –ar Ruä sosor usrü - Political Ins titution. - - *rough slið - Political Party. அரசியற் கூட்டுறவு - Political Co operation. - airo - State. - arragstò - Anarchy. «Listysová ætt-là - Administra tive Taw. - •eous&uth - Sovereignty, ஆதி மனித ஆராய்ச்சி கால் - Anthro pology. : : உபகார்ச் சம்பளம் - Pension. auso S - Bye-Law. a.thusišos -g-8 – Feudalism. உயர்தர ரீதிமன்றம் - High Court. உரிமை . Right. rarăgăsasá - Injection. எக்குயிட்டி வழக்கு Equi உரிமைச் சான்னம் - Bill of Rights. - உல்லாசத் தோட்டம் - Park. - - உலக அரசு ஸ்தாபனம் , World State Institution. : * •.• s &us&q. - Worlâ Federation. --&#r:GE forstår - Inter na I Problem, உறவின் முறை : Kinship. . ty Case. reisaca - Opposition Party.