பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/162

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆரلاش . அரசியல் நூல் எழுத்தறிவு பெற்றவர் literie, ersgrus stilst - Autocratic Rule. crgräuääuń - Autocracy. 2 sisau -si-fi - Unitary Govern

  • ment.

sässrusio - Educational Ins காக்கள் ஆட்சி - sqpig - Order. ஒரு கப்பட்ட சர்வாதிகாரம் - Abso: lute Sovereignty, șapës srs - Ethies. ஒற்றைக்கட்சி முறை System. - ஒற்ன்றச்சபை அமைப்பு Si n gle Chamber Organisation. sisip: Garss: Single Member Constituency, - sig gia - Party Government, sila aser### - Party Spirit. கட்டாய ஆரம்பக் கல்வி - Compulsory Elementary Education. கட்டாய விவாத முடிவு Closure. கட்டுப்பாடற்ற போட்டி Uncont rolled Competition. One Party கண்காணிப்புச் சபை Supervising Chamber. கசிட்டி எற்பாடு - tem. . . titution. : .. - Caucus Rule. arrio su eta - Rural Self Government. - aår# sill_b - Bye-Law. go osmo - Lower Chamber. są tożssir - Subjects. குடியரசு , Republic. - eu i r - 3 - † 3 - Republican குடிய்ாட்சி o Party. - . Temocracy, குடியேற்ற காடு Colony, sesus sto opsov - Cumulative Vote System. - - so-Tribe. . . . . . . . . gopis 9–0 - Limited Vote. or 9 a.5 - Coalition Governo ment. . . . . . . . கட்டுக்கட்சி . Coalition Party. கூட்டு மந்திரி சட்ட நீர்ப்பந்தம் - Legal Committee Sys சர்வதேச ‘...t-Qāsāt-i- Joint Committee. s.Lost og røst - Joint Electorate, ...r.o. ofarsih - Plural Executive. gepu - Coalition Ministry. a...s of wrath - Fixing of Wages. aan Gigsrevrelê - Despotism. Gar GLS - Monarchy சகோதரத்துவம் Fraternity, siis peop - League System: go. -glia apop - Rule of Law. , ait: l-a sols - Legislature. . . . . . Restriction, --- suois - Legislation. சட்ட பூர்வமான சர்வாதிகாரம் - Legal Sovereignty. fl-Lib - Taw. gthors ruth - Convention. ato a fisɔto airst - Communist. சமத்துவம் gேuality. - சமதர்மக் கொள்கை Communism. சமய ஸ்தாபனங்கள் : Religious Institutions, . சம ை.ே பார் டு - Conciliation Board. - . &losio. - Federation. . . . root a juro - Federalism. gapsruth - Community. . . . . . சமூக ஒப்பந்தக் கொள்கை Social Contract Theory. - ! சமூக சாஸ்திரம் - Sociology_ _ reps ##1juñāth - Social Restric" tion. - ~. &apæth - Society. Fřaig grå giflüh - International Law. சர்வதேச சங்கம் League of Nations. - . சர்வதேசத் தொழிற் சங்க அமைப்பு International Labour Organi” sation. - . . . . . fauriu repu - International Court of Justice. Frafಥಿ&T - Dictatorship. 150