பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/163

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


சர்வாதிகாரம் (தனி ஆண). Absolute Sovęreignty. ##arāśrī Dictator. சரித்திரக் கொள்கை - Historical Theory. . - *rá 14 - Culture, #ésarth - Economy. . . சில்லோராட்சி - Oligarchy. ourdronouri - Minorities, சிறுபான்மை வகுப்பினர் - Minority Community. - சிறுபான்மை ஜாதியார் - Minority Races. - . ###CŞäää sii.5 - Tiberal Party, s srar rih - Public Health. & à sth - Customs, zsiš$rià - Independence. & Lott & - Self-Government. சுயநிர்ணய உரிமை - Right of SelfDetermination. . . . . . . si Gustans - Freedom. . . squésor user; £3 - Spirit of Inde pendence, - Googsror-G - Benevolent Mo narchy. . . . . Qarāāissou - Property Right. &gg gig - Weighted Vote. ss sai greinéid - Philosopher. Assiseus - Patriarchy. Asawatiair. difairsih - Presidential" Executive. > -> தனி உடமைக் கொள்கை - Individual" , ... liSrm. "Asah of airst - Single Executive. «ğə# udefÄ¢är - İndividual. grieuif - Matriarchy, - soil's réff - Moral Power. தீவிரவாதி. Radical. . தெய்வ சிருஷ்டிக் கொள்கை - Theory of Divine Origin. Gägrešimirsorth - Patriotism. . ... g'soul org - National State, & 3s guy ouásna - National Indei pendence. . . . திேசியப் பிரதிநிதித்துவம் - National | Representation. ... • ^. Voters, ಸ ஷ் ட டு mk அரசியற் சொற்கள் G#8tu agră - Nation. . . . . Ga ou grĝúuðu - Nationalism. gañado - Election, ... G&#sé, Qārgā - Constituency. தொழில் பிரதிநிதித்துவ முறை . tional Representation. z தொழில் வாரித் தொகுதி - Func tional Constituency. . . . தொழில் விவாத நீதிமன்றம் Labout Dispute Court. Øsrojesté - Labour Party, Fünc @sa yo fè giảigth - Trade Union. Regulation. sgr era - City State. * . . . FG & Er arésrer - Intermediate தொழிற்சாலை ஒழுங்கு முறை Factory . Compensation for Loss. х or G - Country, is res. - Nazi. . . . . . . . . . . . . fög fojialir&tb - Financia! Admi místration. diusiri - Expert. நிர்வாக அரசாங்கம் Government. Břara · @a.rær - Administrative Department. - si airsih - Executive. - Executive losuéd; aircrgri - Tand owner. fien mGuar - Quota, - * @ Gorst - Judicial Depart. ment, ##L5 - Judge. . . . . | -- திே பரிபாலன முறை. ludicial Ad ministrative System. திே விநியோகக் கமிட்டி - Judicial: Administrative Committee, * E css3ursib - Administration of Justice. - of og Faruso - Judiciary. . நெளிந்துகொடுக்கும் திட்டம்.ே Flexible Constitution. ... " - Gaiosure oss- Direct Elec tion. 151