பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/164

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆரம்ப அரசியல் நூல் நேர்முகமான ஜனநாயக ஆட்சி " Direct Democracy, , , , uerisë lufso* - Public Exami nation. . . . • uả mà cossử - Training Ground. பள்ளும்க் கொள்கை - Theory of Evolution. . Jerspiegtig - Plutal Wote. பாமர மக்கள் Masses, ‘. . . பார்லிமெண்டரி நிர்வாகம் - Parlia. mentary Administration. ursuguêo «ela - Feudal Gov ernment. Ağ urso - Fascist. Jrs-surf soil-fi - Proclamation Law. - - பிரசங்க ase- Public Platform. பிரதிநிதி ஆட்சி முறை Representar tive Government. dresos se rou - Representa tive Assembly. dragramsa - Citizenship right . is raos - Citizen. isg; or - Proposal. ‘. . . . . . . . . பிற்போக்குக் கட்சியாளர் Reaction aries. Qurrs - Empire. . . . . பொது 'ஊழியம், Public Service. பொதுத் தேர்தல் தொகுதி General Electorate. . . . . . . . . ours of airst - Public Adminis tration. பொது மக்களின் பொறுப்பு 球 Public Responsibility. . . பொதுவிான கல்லித் திறமை eேneral qualification. பெர்துவுடைமைக் கொள்கை - Com munism. பொதுஜன அபிப்பிராயம் Public Opinion. - .. - பொதுஜன ஊழியர் Public Ser vaní. । பொதுஜனச் Initiative. • Autonomy. மாற்று ஒற்றை ஒட்டு : சட்டம் இயற்றம் முறை : பொசகன - வாக்குப் பெறும் முறை - Referendum. -> * பொருளாதார அமைப்பு - Economic , Organisation. . . . afræðŝriĥ - Econo பொருளாதார - mies, பொருளாதாரப் பொதுவுடைமை Economic Socialism. பொறுக்குக் *...t-l-th - Committee. Guro Ciure: R - Responsible Government. , போட்டிக் கொள்கை - Theory of Competition. Guriossos - Bolshevik, மசோதா. Bil. lessu -aĝarrth - Central Autho rity. - மத்திய நீதிமன்றம் of Justice. மத்தியஸ்த மன்றம் Court. . . . . . . t^Æ$u sværuerta - Central Institution. : . . . . . . . Central Court - - Arbitration -es daueräser - Religious Ins این شهر بهبه به سمت . م - عیت drama; sirenia - Citizenship. titutions. : . uoigi samu - Ministry, . ips» paps â G si sά - Endirecti Elec tion, . மாகாண சுயஆட்சி . Provincia • Single .: Transferable Wote. . . . . tario go.g. - Transferable Vote, மாறுதல் வேண்டிர்த கட்சி - Conse vative Party, மானியம் . Grait." . . . . . t&airs - Moderate. idgsuwth - Brute force. . ... “: gpe-Gäst-so- - Deadlock gpulars - Monarchy. . gesørafi - Capitalist. * . gosi'ssou - First Chamber. . . . sawċ Gurassissir - Raw Materials. aparsrr s-føle - Fundamental . aasta sota - Upper Chamber. 152