பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/166

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


GLOSSARY IÎ Absolute Monarchy - algorus p யற்ற முடியாட்சி. -- Absolute Sovereignty - 90 **i. பட்ட சர்வாதிகாரம், சர்வாதிகாரம் (5ಿ ೫ಶ್ಚಿತಾ) • Administration of Justice - #8 விநியோகம், . Administrative Department - நிர்வாக இலாகா - - Administrative Law - s c. 8

  • முறைச் சட்டம். .

Advisory Board - agaroo శ్రీళL; - --- Anarchy - or rooth. . . У Anthropology - solosis srodž? நூல். . . . . . Arbitration Court- மத்தியல், மன் · ይm. - Authority - *śr rú. Autocracy - gsräuääuń. . Autocratic Rule - a sorus 4-5. Benevolent Monarchy - Q&#Gar லாட்சி. . Bill - மசோதா. . . .”.” Bill of Rights உரிமைச் சாஸ்னம். Bolshevik - Gurăeşeşā. Brute Force - 18655uoli. Bureaucracy - a-Āfigurseigo ஆட்சி. - Bye-Law உபவிதி, கிளேச் சட்டம். Cabinet - மீந்திரிசபை. Candidate - es Guu-Foi. Capitalist - gasore#. 3. Caucus Rule - oréésio -at-à. . Central authority - w;äu o х காரம. ... . - -Central Court of Justice - issou வீதிமன்றம். ヘッ பனம், Culture - *rs H. «Central Institution - 1238u èsr Citizen - 13 roo. Citizenship - orangá oraou. Citizenship Right - 3ror a flou. City State - Fs (7": Civil Right - atejê உரிமை. Civil Service - assié, Gao. Clan - alth oth. (logue - கட்டாய விவாக முடிவு. Goalition Government - *-? ஆட்சி. . Coalition Ministry - கூட்டு மந்தி: శ్రి ఝౌ _ .. - Coalition Party - --G# *-*. Colony - குடியேற்ற காடு Committee - Gurprägé ot-o-o: Committee System - **-to wo பாடு . . Commonwealth - wriñarguiñ. Communism - *wæfloë கொள்கை, பொதுவுடமைக்கொள்கை. . Communist - floa-flow airão. Community - #gpāruth. .. Compensation for loss - so-F0. Compulsory Elementary Educa tion கட்டாய ஆரம்பக் கல்வி. Conciliation Board-oran Guri G. Conservative Party - taross வேண்டாத கட்சி. ', ' Constituency – 3gfsé QAir&â, Constitutional Convention--av£ யல் அமைப்புக் கூட்டம். - Constitutional Monarchy - o cr காயக முடியாக - Convention - gú l3 r şr uiú» ′ i Country - so G. --- Cumulative vote System-sous ஒட்டுமுறை. ‘....” ‘. . . . Customs - sisih, - Deadlock ങ്ങ முட்டுக்கட்டை. 154.