பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/167

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

Declaratory Judgment - 315013 ராயம் கூறும் தீர்ப்பு. Delegated Legislation - a geo சட்ட நிருபணம். . Democracy - garorusth. Democratic Party - gewer utså கட்சி. - Democratic Totalitarianism-gor நாயக ஸ்மஸ்தவாதம். Despotism - Gar@i யதேச்சாதிகாரம், - IXictator - fi ajrÁFésrifi, Dictatorship - giarāarrià, Direct Democracy - Qnigsurer ஜனகாயக ஆட்சி. Direct Election - Gosfootprar Gif கோலாட்சி, கல. . . . . Dual Government - Ør L-shi யாட்சி. . . Economic Organisation - Gurg ளாதார அமைப்பு. Economics - பொருளாதார ாம். Economic Socialism - GLtroşarr காரப் பொது வுடைமை. Economy - ##wrib, Educational Institution - so - ஸ்தாபனம். . Election - 35 for 69, Elementary Education - orthuri கல்வி. Empire -೬JTT Sಳ್ತT&TT # ಹಿ. Enquiry Commission - or row கமிஷன், - Equality - *leå &alo, , , 翌 uity Case - erše 3-4. apës. Ethics - gopéo or 5. Evolutionary Theory - useynā கொள்கை, * , Executive - ##arostb. - Executive Government - fift arrà, அரசாங்கம், Expert - #4*f, Factory - 4a: ... r Factory Regulation-Garozzo ஒழுங்குமுறை. *。。 சாஸ்தி அரசியற் சொற்கள் Fascist - urosiuG. Federation - runet|Federalism - sunshū. Arjäurg. Feudal Government - urorud பட்டு ஆட்சி. - Feudalism - உம்பளிக்கை _முறை. . . * * Financial Administration - #8 நிர்வாகம். First Chamber - go ou. . . Fixing age limit - aus erster நிர்ணயம் . - . Fixing of Wages - no of south. IFlexible Constitution - @15 affiä gi - கொடுக்கும் திட்டம். Fraternity - :Gardirägiauh. Freedom - si Guéreo)+. Freedom of Speech - airšgë "së திரம். ... " Functional Constituency - QFT ழில்வாரித் தொகுதி. Functional Representation - தொழில் பிரதிநிதித்துவ முறை. Fundamental Right - aparārr உரிமை - General Electorate - Gurgiả gai . தல் தொகுதி. . . . . . . General Qualification - Qur's வான் கல்வித் திறமை .. Government - are: isih. . . . Governmental Compact - or சாங்க ஒப்பந்தம். Grant - un rafuth. Hague International Arbitration Court.ஹேக் சமாளக் கோர்ட். Hereditary Right - airis 2-fisolo, High Court L 575 Lಿ. Historical Theory - off; Éré கொள்கை . . . . . . . . . . . Independence - ###$5 lä- - Indirect Election - topps# 3&# கல். '... ..","...so ' . . . Individual - asi esos. - Individualism - štiti napustoš @ರ್ಣಿಐ). ‘. . . . . . ‘. . . . . ‘. . . . . . . ஆ ட் சி ..]