பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/169

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

Political Constitution - ar Gus திட்டம் г . Political Co-operation - as āui. கூட்டுறவு, * Political Experț - ar studi sqari, Political Institution - og áluò - ஸ்தாபனம். Political Liberty - äus di Gué ళ) శ్రీ 4 Political Organisation - aji Ruá அமைப்பு. Political Party - arou,” “to Political Right - a räuä a sold. Political Sovereignty - Traju &# வாதிகாரம். . . . . Popular Sovereignty - ger zihlo தம் பெற்ற சர்வாதிகாசம். Power State - and a g +. Presidential Executive - sava ரின் நிர்வாகம். Proclamation சட்டம். - Property Right - Ger###:"", Law - பிரகடனச் Proportional Representation by single Transferable Vote - “a தாசார ஒற்றை ஒட்டு மாற்று முறை. Proposal - Garrow. Provincial Autonomy - loreror சுய ஆட்சி. Provision - až raš gli Public Administration - ours நிர்வாகம், Public Bxamination - L9 riải *ử பtகை, Public Health - a starrà, Public Opinion - Qur'ssor also பிராயம். t . . - Public Platform - 13 gris Gubeol.-. Public Responsibility - Gurgas களின் பொறுப்பு. Public Servants - Quirglogos arro யர், - - Public Service - Gurgio or cars, யம். . ម្ល៉ោះ நிறையெண். adical - esir arst. அரசியற் சொற்கள் Rqw Mąterials - qp«Wü @Lyrg5ēirosčir• |Reactionaries - 3.5Gurăgă setà யாளர், - Referendum - Gurg gs eiráết) பெறும் முறை. Regionalism - "susreosota. Religious Institution - stou or பனம். Representative Assembly - srst நிதித்துவ சபை, ஜனப் பிரதிநிதி # ಏಳು ೬Y - Representative Government - பிரதிநிதி ஆட்சி முறை. . . Republic - gouro. . Republican Party - gouro கட்சி. - x Resignation - roorino. Responsibility - e-jayarātā. Responsible Government - Gur ஆறுப்பாட்சி. . - . . Right . உரிமை. - Right of Self-Determination - சுய நிர்ணய உரிமை, - Rule of Law - Fl-|- 4-5) gpennRural Self-Government - arrie சுய ஆட்சி. Second Chamber - Ørsor L-rays சபை, *- • Second Vote - Ørsor-rib 9-6, Secretary-General - Gewärt- i sør ர ல். - Secret Ballot System - g) rata u பாலட்டு முறை. . r Secret Voting System - araaw ஒட்டுச்சிட்டு முறை. . Self-Government - *g, *s-à. Separate Communal Electorate வகுப்புவார்த் தனித் தொகுதி. Single Chamber Organisation - ஒற்றைச் சபை அமைப்பு. Single Executive - se orarsih. Single Member Constituency - ஒற்றைத் தொகுதி, Single Transferable Vote - arăa ஒற்றை ஒட்டு: o: : .