பக்கம்:ஆரம்ப அரசியல் நூல்.pdf/170

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆரம்ப அரசியல் நூல் Social Contract Theory - sens stå - பிர்தக் கொள்கை, . . . , Socialism - squgarātā. . . . Socialisí St8ite°- =*3ugeurg -4r*. Social Restriction - reps firouš தம. - Society - espeth. t Sociology--Sps FrsvSzib, Sovereignty - g5uáàuth - Spirit of Independence - aquà சை புணர்ச்சி. State - or *. . Subjects - eig-taisit. Suffrage - airżghanto, Supervising Chamber - scorer ளிைப்புச் சபை, Territorial Representation - eis லத் தொகுதிப் பிரதிநிதி முறை. Theory of Competition-Gur-to-3 கொள்கை. - Theory of Force - alonia; கை, . . Theory of Divine Origin-Qādisi சிருஷ்டிக் கொள்கை, . . . . .' Theory of Separation of Powers- அதிகாரப் பாகுபாட்டுக் கொள்கை. கொள் . Totalitarian - State -ஸ்மஸ்க வாத அரசு. Trade Association - surerrë zë கம். . . . . - Trade Union - Garūji goth. Training Camp - außöst ei saoth. Transferable Vote - less op 9-10. Treaty - உடன்படிக்கை. Tribe - ©go, . Two-party System - GG «La முறை. Uncontrolled Competition-sto. டுப்பாடற்ற போட்டி Unitary Government - &#91, ஆட்சி. - או Tjpper Chamber - Gueñssou. Woter - வாக்காளர். -- Weighted. Vote - ago gol-so Welfare Association - svih rator சங்கம். . - Welfare Fund - 34.0%. World Federation-o-wis சமஷ்டி. World State - s stav Geors ars. Writ - stelö. . . . . . ੋਧਨ੍ਯੋ