பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-1.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஜ சக் தன். 薰钴 எனயாசர்களைத் துன்புறுத்துதல் தகுமோ? செய்த இன் பாவம் காங்கள் வாளாவிருப்பின் 1 ங்களையுமன்றுே தொ. கும். மனிதர்களேக் கொன்று யாகம் செய்கல் என்பதனேக் கண்டதுமில்லை; கேட்டதுமில்லை; நாங்கள் தருமத்தைக்காக் கும் சக்திவாய்ந்தவர்கள்; அகρύ காகவே உன்னிடம் வந்துள் ளே ாம்; அாசர்களே யாகப்பக வாக உன்னேயன்,வி வேறெந்த அ.விெல்லாக அரசனும் கருகான்; எம் குலக்கோ ைவருக் தும் உன்னைக் கொல்லும் கிமித்தமே சங்குவத்தோம், ஜா சக்கா கூடித்திரியர்க ஆக்குள் வேறு ஆண்பிள்ளே யில்லே யென்று கருதியிருக்கின்ருப்; لیمو /:نیہ அறிவீனமாகும்: செல்வம்வந் தறறகாலத் தெய்வமும் சிறிது பேனும் சோல்வன அறிந்துசொல்லர் சுற்றமும் துணையுகோக்கர் வெல்வதே நினைவதல்லால் வேம் கை வலிதென்றெண்ணும் வல்வினை விளைவுமோரார் மண்ணின்மேல் வாழுமக்தப் என்று கூறியாங்குப் பொருட் பெருக்கமும் சேனுபல لطفي கொண்டு ே செருக்குற்றி, துக்கின்றுப் அதிவிரைவிலே பப ^్య .ޞް – 本 ఈr ..:4 ء ، " ۔۔۔۔۔ * , :. : Հ மிலாக கதைக காணபம் பாகின்ருய் ; இவ்வுலகத்தில் விரியன், உத்தரன் முதலான அரசர்கள் பெரிபோ ைஅ. மதிக்கதிகுலன்துே அழிந்துபோயினர். எங்களே உண்மை புரைக்கும்படி கேட்டாய்; உண்மையில் யாங்கள் அக்கணம் கள் அல்லோம்; நான் அனேவர்க்கும்பை வாணுவ வாசுவேன்; இவ்விாண்டு வீபர்களும் பாண்டு புத்தியான மார்ச் ... - * Jök « rè - - - - ti . உன்னேப்போருக்கு -u-ομ κ η Βοι διμή. ፲ ፱ ፻ ہی تھی II بھُمِ rان۔ செய்ய முடியாவிடின் சிறையிட்டிருக்கும் அரசர் அக்னவ:ை - ;} * مام عمر همان. ہسم پ பும் சிறைவீடுசெய்து எங்கஃாச் சயமைாக அடைவாயாக!