பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-1.pdf/29

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


}} இதிகாசக் கதாவாசகம். கிடக்கையும் கொடுத்தான். அப்போது பீமன் விழுந்து, கிருஷ்னனது துண்டுதலால் ஜாாசக்கனது உடலை இரண் டாகக் கிழித்தெறிந்து ஆசவாரிக்கான்: ஜாசந்தன் பிறக் கும்போர் . இருபிளவாகப் பிறந்து பின் ஒன்று சேர்ந்தவ குகையால் பிளப்புண்ட கன்னுடல் ஒன்றுகூடிக் கிரும்பவும் கடுமையான போசைச்செய்தான். மற்றும் ஒருமுறை பீமன், ஜாசந்தன. து உடம்பை இ ருகூருக்கினு ன். அச்சமயம் பார்த் துக் கண்ணபிரசன் ஒர் கோசைப்புல்லே எடுத்து இரண்டாக வகிர்ந்து பூமியில் தங்லழ்ேமாறிப்போட்டுக் குறிப்பித்தார். இக்குவிப்பை உணர்க்க பீமன் பிளவுண்ட ஜாாசக்கனது உடலைத் தலகால் மாறியிட்டான்; அவ்வளவில் ஜாசந்தன் ஆவி, யாக்கையை விட்டுப்பிரிந்து விண்ணுலகம் புகுந்தது. இகனயகிக்க பலரும், சேருக்கென்னும் தீயகுணத்தா லல்லவோ ஜராசக்தன் தீங்குற்ருன்' என்று கூறி நின்மூர்கள். கண் பிரான் ஜாாசங்தனுல் சிறைப்பட்டிருந்த அா சர்களேயெல்லாம் சிறைவீடுசெய்தார். விடுதலைபெற்ற அரசர் கள் புரு.ேy. க்மயே. பாங்கள் இனிச்செய்யும்பணி என்ன” வென் கேட்க அவர். "யுதிஷ்டிார் அரசர்க்காசாாய் விளங் விரும்பிச்செய்யும் இராஜ சூப யாகத்துக்கு நீங்கள் う ல் ஆர் : கவிபுரியவேண்டும்” என்று கூறினர். அவர் கன் :) புடன் அப்பணியை சற்றுக்கொண்டன . பின் ஆபாச கன் புக் கிரன் சறகே வன், மக்கிரிமார் கடன் هسدبا رواية، .3 A' ఓ 331 ; ఓ د ته ويتم «تنها ہ۔ به وبني : . . في زين ، فتم - t གན༣ བརྒྱ་ - پدر - a; 3. - - அயன் வின்றும் வெளிவந்து, கண்ணபிரானவனங்கிக் கதை : , அபய கததை. கடா து கதரு ளுமாறு பிசாாத .ெ : சன் க. - 5 . ثم . له " بي. ங் பின் அ மத"ாப கதையில் உட برای زنده i( لمه تهران، انتها التیانی والی

  • . . x - .ہنسہ ہے - - 哗 * L ની છે: -

ః: தகனம்செய்து, கம்பிமாாகளு . ஈமக்கடன்களேச்