பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-1.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆனிமாண்டவியர், 2.5 ஆளும் தரிக்இசம் இன்.அம் நம்மை.வி.த்ெ )Rد، آن را به آنان குக்கின்றது; இன்று இரவு காம் உலகத்தை ஒரு குடைக் ழ்ேக் கொண்டு பெருஞ் செல்வத்துடன் வாழும் சாளுவ மகாராஜனது பொக்கிஷத்தைக் கொள்ஃாகொள்வோமால்)ல் கம்மை நெடுநாளாய்ப் பிடித்திருக்கும் கரித்திரமும் திரிக்கி சாது போகும்; ஆகாத காலமிருந்து அகப்பட்டுக்கொள்வோ மாயின் 5+ Tதி தண்டனைக்குள்ளாவோம்; அப்போதும் -ண்டோடு போயிற்றுக் குளிர்காய்ச்சல் என்ற பழமொ சிப்படி உயிரோடாவது வறுமைப்பிணி அகன்றுவிடும்; ஆகையால் இன்று இவே இக்காரியத்தைச் செய்வதற்குத் தக்கதாகும்” என்று தம்முட்பேசி முடிவிட்டு, கள்ளிரவில் அாசன் அரண்மனையுட் புகுந்தார்கள். புகுந்த சோர்கள் காங்கள் கற்ற களவு நூலின் தேர்ச்சியினுலும், வேறுபல தங் கிாங்களாலும் காவலர் கண்ணுக் குக் தோன்முது மறைந்து போய்ப் பொக்கிஷ அறையின் கதவைப்பிளந்து, உட்புகுந்து தங்களது ஆசை தீருமட்டும் பொற்காசுகளையும் சக்கினங் கங்ாயும் ஆபாணங்களையும் அள்ளி அள்ளி முட்டைகளாக , கட்டிக்கொண்டு வெளிப்போங்கார்கள். இதற்குள் அாசன் ஒர் கனவுகண்டு கித்திரை தெளிந்தும் தெளியாமலும் விழிக் துக் காவலாளரை விளித்து, 'நமது நிகிச் சாலேயின் அருகில் ஆளாவம் கேட்கிறதே! போய்ப்பாருங்கள்” என்று கட்டமே யிட்டான். அவர்கள் இடோடியும் போய்ப்பார்க்கப் பெக் கிடிப்பேழைகள் உடைபட்டிருப்பது கண்டு அ விடம் வந்து, அரசே பொக்கிடி அறையின் க.க.வும் பெட் களும் உடைந்து சிதறுண்டு கிடக்கின்றன; கிருடர்கள் காவா 3 , - - ... : ് § 3 - :. * * * ... ." ^, • *, * செ ன் ,காகந்தெரிகின்,பது” என்று அச்சக் கே , , , : ':' ).