பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-1.pdf/42

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


யோகியின் கழுவிவேற்றப்பட்டு, வருத்த ானம் என்ன? வெனக் கேட்டார். யமன் மணியே! விேர் அதிபால்யாயிருந்து, نمانده و - :- பிடித்து, அவற்றின் வாற்புறங்களில் முட் களைக் குத்த பந்க்கட்டுப் பார்த்தீர்; அத்தீவின்பே க்கு இன்பக்கத்தி ன்த்து. ஒரு கருமம்ான்து கிக்ச் சிறிதாயினும் ஒன்று பலவாய்ப் பெருகுவது போலவே பாவமும் மின்ச்சிறிதாயினும் அது மிகப்பெருகித் துன்பப சீனத் த வழுதி நல்குமன்ருே” என்முன். அதனக்கேட்ட முனிவர் விளம் பருவத்திலும் பிற உயிர்கட்கு இன்னல் விண்யாதிருத்தலே கல்ல்ொழுக்கமாகும் ; அப்பகு-மோ கால்கி உபதேசங்களை அறியாத பருவம்; அப்பருவத் தில் அமியாமையில்ை இத்தீச்செய்கையைச் செல்தேன் எனினும் பின்பு வேதங்கன் தினேன்; வேத சிகிட்டி ஒழுகினேன்; துறவியாயினேன்; அருந்தவங்களே ஆற்றி போவதுபோல் தருமமேலிட்டவிடத்துப் பாவம் தேய்ந்து போகுமென் துவே கம்முழங்குகின்ற هایی இவற்றை.ெ t. a.o ris கோக்காமல் இக்கடுத்தண்டம் விதித்தது தவறன்'மு'; என்று சகிேத்துக்கேட்டார். அதற்கு யமன், சு:சமீ களே! உலகத்தில் செல்வர்களும் அாசர்களும் செல்வக்கணிப் பால் வழியல்லா வழியிற்சென்று கெட்டுவிடாமல் அவர்களே இடித்துரைத்து, கல்வழிப்படுத்தற்கு அறிஞர்களோம். கிரி 3, w - - - -- - - - - - களேயும் கத்தம் பக்கலில் வைத்துக்கொள்ளும்படி கடவுள் அல்வாயிலாகக் கட்டளையிட்டிருக்கிரு.ர். எனக்கும் க. அன் ஒர் கிய கிசெய்துள்ளார்; அஃதென்னவெனில்:- :ெ f :ாம்