பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-1.pdf/70

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆத்திரன். 每苔 முதல் கருக்கு இருவோனேன். கலக்கமுற்றிருக்கார்கள். இஃது இங்கண் அரசனேவிட்டுப் பிரித்த பீலிவனே,ஒரு ஆண்கலைகத்த, அக்குழக்கையோடுசிலானேக்குமுன் கட்டினத்து மாத்தர்கள், எக்காவில் இக் இத்திேற்குண், புத்தபீடிகையை வலம்வந்து கொழுது காண்டிருக் ாது, கம்பளச் செட்டி யென்னும் வணி" கனது கப்பலொன்று இத்தீவின் துறையில் தங்கியது; பீலிவளே உடனே அவனிடம் சென்று, இவன் சோழன் மகன்; இவனே ஆசசனிடம் சேர்ப்பது உன் கடன் என்று குழந்தையைச் ச்ெட்டிகையிற் கொடுத்தாள்; அவனும்மகிழ்ச் சியுடன் குழந்தையை வாங்கிக்கொண்டு கப்பல் ஒட்டிக் கொண்டு வருங்கால், இடைவழியில் கப்பல் உடைந்துபோ யிற்று; பலர் மாண்டனர்; தப்பிப்பிழைத்தோர் சிலர் காவி ப்ேபூம்பட்டினங்கக்க குழக்கத்ப்ை பீவிவன், செட்டி விடம் ஒப்புவித்த்தும், கப்பல் உடைந்ததுமான வரலாற் றைச் சொல்லின் அரசன் மிக்க வருத்தமுற் றுக் கடற் க ைஒாமெல்லாம் ஒடித் தேடித்திரித்தான்; இங்கினம் தேடிக்கிரிந்தமையால் இந்திரவிழாச்செய்யவேண்டியாவில் செய்யப்படான்ே ாவிந்து; போகவே மணிமேகலா தெய் வம் சபித்தகைல், கடல்பொங்கி வந்து புகார்ககாமா சிய நிலப்பாப்பை நீர்ப்பப்பாக்கிவிட்டது. அாசன் முதலா வினுேர் வேறிடம் சென்றனர்; அறவண வடிகளோடு உனது தாய் மாதவியும், சுகமதியும் யாதொரு வருக்கமுமின்,ச்ே சோனது நகரமாகிய வஞ்சியாககாம் புகுந்தனர்; இனி ே வஞ்சிமா காம் செல்வாயாக'வென்று சொல்விப்போப் விட்டாள்.