பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-2.pdf/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆரீ திகாசக்கதாவாசகம் (இரண்டாம் புத்தகம்.) யயாதி நாபதி. (மகன் தந்தைக் காற்றிய உதவி.) - இ.-- உலக ரக்ஷகளுகிய மாதவனது இருக கமலத்தினின்றும் S S S S S S S S S ST SAS SSAS SSAS SSAS SSAS به نام سهم سي سي ميل உதித்த சந்திரனது வமசத்திற் பிறந்து, கீர்த் கியிற் சிறந்து இவ்வுலகத்தையாண்ட அர குடக்கி சர்கள் எண்ணி ல்லாதவர்கள்; அவர்களுள் யயாதி ன், புரூாவா ஆயு முதலியோர் முதன்மையானவர்கள். இவர்களுள் ஆயுவுக்கு ஸ்வர்ப்பாணவி என்னும் மங்கை டம் பிறந்தவன், ககுடன் என்னும் காபதி. இவன் தன் ந்தைக்குப் பின்னர் மகுடம் புனைந்து, அரசர்க்குரிய து, தனது ராஜ்யத்தை அற | l வழுவாது து வந்தான். அன் றியும் தேவர் தாயும், முனிவர்களேயும், அந்தணர்களேயும், ஏனேய வரு கு ----* خانجام சின்னுட்களின்

  • - - f' به جنة ή ά; ! ஆறறலகளல் 忠_法J牙莎

iனத்தார்களையும் நன்கு புரந்துவந்தான். பின் இவனுக்கு யதி, யயாதி, சம்யாதி, ஆயாகி, அயதி, '; ஒருவன் என்னும் ஆறு புத்திரர்கள் தோன்றிஞர்கள்.