பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம்-2.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

யயாதி காபதி. 3 லாக் குறையை அறிந்து, அத்னே சீக்கக்கருதிப் பூவுல இந்திர பதவிக்குரிய அசுவமேகங்கள் ஆயிரத்தில் ஒன் ன்டு குறைய அனேத்தையும் இக் குடன் செய்து த்திருத்தலேக் கெரிந்து, அவனே அழைத்துக்கொண்டு 汽引 முடி புனைந்து அமார்டதி யாக்கினர்கள். இப்பதவி "ய்திய குடன், இந்திராணியைக் கண்டுமகிழக் காத ஃது, { o y ஆட்களே அனுப்பினன். எவலாளர் இதனை "அயி அவளே என்னிடம் அழைத்து வாருங்கள்' ாணிக்குத் தெரிவித்தார்கள். இச்செய்தி கேட்ட இந்தி ாணி வருத்தமுற்று, தேவ குருவாகிய வியாழபகவானிடம் சென்று, "சுவாமி என் தாயகன் உயிரோடிருக்கும்போதே :ற்ருெருவன் வந்து என்னேக் தன் மனைவியாகக் கொள்ளல் கர்மமாகுமா?’ என்ருள். அதற்குக் குரு அவளே நோக்கி சப்தரிஷிகளும் சுமந்து வர அவன் சிவிகை ஊர்ந்து வந் .労3

நால் அலனே தேவேந்திரன்; அவனே உன் நாயகன் ான்று விடை பகர்ந்தார். இந்திராணி அகற்குடன் பட்டுக் குருவை வணங்கி விடைபெற்றுச் சென்று இருடிகள் எழு வரும் தாங்கச் சிவிகை ஏறி இங்கு வாக்கடவை” என்று குடலுக்குத் து கனுப்பினுள். நகுடன் அவ்வாறே முனி புங்கவர் எழுவரும் சிவிகை காங்க அதில் ஏறிச் செல்வா ஒயினன்; சிவிகை காங்கிய எழுவருள் குறுமுனியாகிய அகஸ்தியரும் ஒருவர், அவர் பாரம் பொறுக்கமுடியாது சிறிது கின்று தோள் மாற்றினர். இந்திராணியை அதி விரைவிலே காணவேண்டுமென்று அவாக்கொண்டிருக்கும் குடன், இச்சிறு தாமதத்தையும் பொருமல் முனிவர்களே விரைந்து போங்கள்,என்று பொருள் கரும்படியான சர்ப்ப, சர்ப்ப என்ற சொல்லால் எவினன். அப்போது பல்லக்