பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஜ ராசக் தன். 3. குழந்தைகாேத் இன்பதற்கு எடுக்கனன்; எடுத்தவள் அக் குறிக்கை உருக்கள் ஒரே தன்மையாய்க் தோன்றியபடியால் விகேசகமாக இாண்டையும் ஒன்றுகச் சேர்த்தாள்; تقدثم ساعة இாண்டுருவும் ஒன்ருய்க்கூடி, ஒரு குழந்தை உருவும் , உயிர்பெத்து விளங்கிற்று. அாக்கி அக்குழந்தையைக் காத் சில் அாக்குதற்கு முயன்முன் தாக்குகற்கு இயலவில்லே.

症站 哆 - * אי" o - * . அவள், அாசன் மகப்பேறின்றி வருக் துவதால், இவ்விகோக பான குழந்தையை அவனுக்குக் கொடுத்தல் கலமென் று கருதி ஒரு பெருங்கர்ஜனை செய்தாள். அரசன் முதலாம் ^ * - - - - - - • - - னுேம் இடுக்கிட்டு மகிலின்பு மத து வருத ை ஜாையான வ.ா அக்குழந்தையை அாசலுக்குக் கொடுக் துத் தின் லா, றைக்கூகிக் குழந்தைக்குத் தனது பெயனச் சூட்டும்படி ல்விச் சென் w o ---, - . . .ش م ... r * గల్ఫ్లోT 3ు కి 3: ; சனறனள. 19ருற கச கன శ్రీ ii கனடாபைபு டையவனுய்க் குழவியை மனேவியர் கைபிறிகொடுத்து ஐக கர்மம் முதலியவற்றைச்செய்து, ஜாையின் வேண்டுகோட்டடி rই 4. * * * → - + - o யே ஜாையென்பவளால் சேர்க்கப்பட்டவன் என்றுபொருள் கரும் ஜராசக்தன் என்னும் தாபத்தைக் குழந்தைக்குச் சூட் உனுன், ஜராசக்க அம் பிமைகிபோல் பலம் கோடும் சேக்க ’க்கிகளோடும் வளர்ந்து பெண் வன பருவக்கை அடைந்து நிகழ்த்தான். இஃது இங்ானமாக, சிலகாலத் துக் ஆப்பின்னர் சின் துப் பப்பட்டுவந்தார். அவர் வருகையை யதிக்க பிருஹக்ாதன் கவுசிக முனிவர் மகத தேசத்துக் கிரிவிா கேசத் துக் 著 » o “ • F - o 732.ی ِ ؟ , ..... Th 5 ۔ iனவியரோடும் மைக்தனுேடும் னேய பரிவாங்க லோம்ெ . . . . . .”. . . . . ... so -: ~ } ; : - ج۔ یہ 5 : A% 呜 1சென்றழைத்து, அாக்கிய பாதிதப ஆசிய பலக f : .. -- * :. .*.*.*, * ... ... ; *、*。 。急 ,。 ாேடுக் து ೬೬'#### ೩ ೯ , 5 5 5 1 #ಿ#ಃ ೯ ಕ್ರೀತಿ f -: f