பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/20

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஜக சக்தன். ; :} அல் வல்லமுடி#தாகையினுல் தேகபலத்தைப்பற்றிய மல் * - - - - * & -. - ‘. ཐག་༽ ག། ༥ யுக்கத்தினலேயே வெல்ல நினைக்கிறேன். என்னிடத்தில் & - # ; ● 3. * * & - - உபாயிருக்கிறது; பீமனிடத்தில் பலமிருக்கிறது; எங்களிரு வசையும் காப்பதற்கு அர்ஜூனனிருக்கிமுன், ஜாாசங்கள் எங்களைக் கண்டால் பீமனுேடு கிச்சயமாகப் போருக்கு வரு வான்; அவனைப் பீமசேனன் பாற்கடலை மந்தாமலே கலக்கி

  • ... • * * * * - - & - * - யதுபோல் கலக்கிக் கொல்வான்; இதுபற்றி நீ யேமும் கவற். சியும் கொள்ளாது உனது கம்பியரிருவரையும் பன்னி.ை அடைக்கலமாக ஒப்புவி, நாங்கள் சென்று ஜாக்கனே

முடித்துவருகின்ருேம்” என்று கூறினுள். இங்ானம் கண்ணபிரான் கூறக்கேட்ட கருமன், மகிழ்ச்சி ஒருபாலும் கவற்சி யொருபாலுங்கொண்டு கிருஷ்வனே கோக்கி 'அச்சுதசே! விேர் சொல்வியவை யெல்லாம் மிகப் பொருத்தமானவைகளே. நீதியும், சக்தியும், வன்மையுமா கிய விேர் மூவரும் شنه-وا ته வெல்லப்படாகோரும் இவ்வுல கில் உாரோ? டான்காமா : கசாகன் இா இலக்கு, ை: கஃாக் கெளசிக முனிவரி. ம் கைய.ை.ெ ய், போல, ம் மிடம் இப்பீமார்ச்சுனர்களைக் கையடை செய்கின்றேன்; சென்று பகைமுடித்து வ.துக” என்று விடைகொடுக்கான், வ: வில் -ெ - τ.rtή και - இ.இ go - அவவளiல கருஷனை, ஜாாசகக.ை க. . ககாானது அாசர்க்கு அலுகுதல் அரிது; அவஅே பியா

  • * , - -- - - ம்ைகளிடத்து மிக்க பத்தி விசுவாசமுடையவன்; அக்க.ை சானுல் அவனது அபண்மனையுள் கடையின்,ப்ெ புகா ,

~ - • . معہ ؟ - .. . -, . . . - ', ஆகளின் அத்தகைய அக்க ைவேடத் தே -ே.ே م،, : ,, .