பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/33

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

இதிகாசக் கதாவாசகம். - o ஆர்கள். இகனைக் கேட்ட வேக்கன் 'ஆ கென் புதுமை, மது ககாத்து மதில் புறத்தோர்க்கு அகழி : யாத அகலமும் விறமுடியாக உயமும் மதிலு அப்புக்களும் ஆயுக வகைகளும் உடையதாகவிருக்கவும் இவ்வானேக் கள்வர்கள் எங்கனம் கடதனர்; தன்முக விருக்கின்றது! எனது அரசாட்சி, "மாநிலங்கா வலனுவான் மன்னுயிர் காக்குங்காலத் தனதனுக் கிடையூறு தன்னுற்றன் பரிசனத்தால் மனமிகு படைத்திறத்தால் கள்வரால் உயிர்தம்மால் ஆணபயம் ந்ேதுந்தீர்த் தரசாள்வ னல்லனே? என்றல்லவோ அாசனது கடமையை ஆன்ருேக்கள் கூறியுள் ாள்கள்; எனதாண்மனேயையே கள்வர் பயமின்றிக் காக்க வியலாத யானே உலகத்துக்குடிகளைப் புசக்கவல்லேன்: 'உறங்குமாயினும் மன்னவன் றன்னுெளி கறங்கு தெண்டிசை வையகங் காக்குமால்' என்ற உண்மையும் என்னளவிற் பொய்யாயிற்றே" எனக் கன் று. பலபல வெறுத்துக் காவல் கலைவர்களே அழைத்து கம்பொக்கிஷத்தைக் கொள்ளே கொண்ட ேேயார் களே விரைந்து நீங்கள் கண்டுபிடியாவிடின் உங்கட் குக் கடுங் • * * *.*. - - - *** * கண்டம் வங்படுவது கவ. து” எனச்சினந்து கட்டாேயிட்

& டான். காலைகள் டல் நடுங்கிக் نه سازی ع ತ್ರಿಓನಿಸಿ து அாசன் வணக்கிவிட் இகடக்கங்ாக் கண்டுபிடப்பகத் j ருட கவரி: ை டி.பபதற்கு அவர் க: - بين " A" ثم يث. - - *。 • * * * - - - *

  • 「s森 亮了* ロ சுவடு கோக்கிப் பின்பற்றி விாைங் , மாண்டவி

. . . . . . . . .” - .. - * . . . . : یو اس بی ೬ : ೯.೬೬ : : : : : 57 ST; * ககும வன: துட புகுந்தர் ؟f :3s .تم لار .