பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/36

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆணிமாண்டவியர். 2 y - - - - - d - - - 'னவரும் அகப்பட்டனர்; இன்று இவனே விட்டுவிட்டால் ~ * * - - - - - - - ன்ே வம் இவன் பெருந்தீயோர் குழாக்கைக்கூட்டி கம் காத்தையே கொள்ளைகொள்ள முற்படுவான். ஆகையால் முன்பின் யோசியாது இவனே இப்போதே ஆறுக்கவேண்டு அ. அவசியமாகும்" என்று அாசன்பால் விரித்துக் கூறினுள் கள். காவலாளிகள் வேண்டுகோட் di?. بديع ஆப்படாத பாசனது உள்ளம், முனிவரது பூர்வஜன்ம ఇSుuు వా$పిfఎ இல் கருத்துமயங்கி, "இவக்னக் கழுவிே லற்றிவிடுங்கள்” பான்று கட்டளையிட்டான். வலாஅர் னேயோ ை சிாச் _ _ ^ - * - -Zo - - * .....ے.3^. சேகம் செய்துவிட்டுக் கசடற்ற முனிவயைக் கழுவிலேற்றி, அகனிடம் செய்தியைத் தெரிவித்தனர். அரசன் அவர் T* * * * * - w ro; w*. .... ,جبہ : .... جAT ..., 23 களை நோக்க, “கழுவிலேற்ற: { !۔li..ں لندن -۔.} سے{{ திரு. கதுக்கெல் - - - - 0 * -:... 8 . . . . - லாம் குருவாகியவனென்று கூறினீர்களின்முே? இவன o; w - * * - .*, * R* * - *I పif !! திருடர் மறைவில் பாாகக வருக.அ. கூபே, நீங்கள் பக்கவில் காந்துறைந்து, அவர்களேயும் கைப்பற்றிக் கொன குங்கள்” என்ருன். அவ்விதமே அவர்கள் மயைகதிருந்த னர். கழுவேற்றப்பட்ட கவசிரேட்டர் இன்பத்தையும் துன் பக்தையும் ஒரே தன்மையாய்ப் பாவிக்கும் சிக்கசமன முடையவாாகையால் தமக்க நேர்க்க துன்பக்துக்கச் சிறி \. r في ني w மூ f - • - - - - * . கம் கவலாது எல்லாம் ஈசன் செயல் எனக்க ப்ெ பலகாள அன்னபகுதிகளின்றியும் யோகமகிமையால் இறந்துபடாமல் & - o - - - - ».o - பண்டுபோல் விழித்தகண் முடாமல் பாம்டொ ஃrத் தரி சித்துக்கொண்டு எல்லையில்லாத இன்பக் டரல் முழ்கி

  • - هم பிருந்தார்.

இங்கனம் இவர் இருக்கும் அாளில் துகாள் ஆகாய r. * * * - ، -- - - - - ... . - - - " ,"് * . - :f T i 535 traff"; j + g ஞ்சரித்துக்கொண்டி ரு ஆ1,