உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/38

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஆணிமாண்டலியா 3i செவ்வையாய் அகத்துச்சி.த.க تا این رود فرزا تقیف تر آن به نید فرد شم షే ஆசியாகும். இதுபற்றியன்குே? அத்ேதது காட்ம்ே பளிங்குபோல் கேஞ்சம் கத்ேதது காட்டு முகம் கன ஆன்ருேர் கூறுவாராயினர்; குறிப்பதெல் என்பது என் 牙 - - - .* o 成、 - - { 密 - ثان o, á * o - i லாரினும் அபசக-குடல் மகத ரிகட்கும் இன்றியமையா: 2. * , , ; - s - o ,"י י:".... וי * சிறு ஆராயாது அவசர புத்தியால் இக்ககைய கொடு , - - - Q .: ~ : و ... می ، ~b ::ெ ~. தி டைம. விகிக் த அரசன் இன்னும் உயிரோடிருக்கிமுனு? 'அல்லவை செய்தார்க் கறங்கூற்றம் என்றவாறு அவனே அ.மக்க.அன் இன்னும் சதிக்காமலிருக்கின் மகா கெஞ்சிங்

  • & *. הו - * - e. “৫

காயத இருக்கும் است به زبان قت auنه ت வேதனேயை تفتخ தருகின்ே చ தெரிக்கில து” என்று பரிந்து கூவினுள்கள். இவற்றை யெல்லாம் கேட். மாண்டவியர், அவர் களே நோக்கி முனிவர்களே! தேவர்களே! என்னே இக்கண் டனேக்குட்படுத்தியவன் இக்காட்டுச் சாளுவ ராஜனென்று அவனே விேர் வெறுக்கவேண்டாம்; அவன் எவ்வளவோ கிேயிற் சியக்கவன்; இத்தண்டக்னயை யான் அடைக்ககம் குக் காானம் பழவினையே. இது 'பல்லாவுள் உய்த்து விடினும் குழக்கன்று வல்லதாம் தாய்காடிக் கோடலை-தொல்லைப் பழவினையும் அன்ன தகைத்தேதற் சேய்த கிழவனே காடிக் கொளற்கு என்ற முதுவையின் படி, தன் னேச் ெ சய்தவ في لبلده حتى نام رو it. ་་ཨ་ཡ་, ༣. *

  • -- “. . . . . .. 翌。 - - ... • ~, . - AA ATS0TS TTS0T TT Ak STTTS S STS 00 SAAAA AAS TTA AAAAS