பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

క్టీ டான். அவர்களும் ஆவி முறிக் கப்பட்ட கழுவாணி ஞ்லேகே திக்கியிருந்த படியால் அதுமுதக்கமாண்டவியர் 'ஆண்சிஅண்டவியர் என அழைக்கப்பட்டாக் அரசன் முனிவர்க்குப் 蓬、 酸、摩” ாங்கள் புரிந்து துதித்தான். முனிவர்.தமது மார்பிவிருக்கும் கழுவானியைக்கண்டு, 'இது பூஜைக்குரிய புஷ்பக்குடலையை மாட்டிக்கொள்வதற்கு நன்கு உதவும்” என மகிழ்ந்தார். பின்பு ஆணிமாண்டவியர் அாசனை கோக்கி, 'அரசே! ;ே கவலற்க, கீ திேமான்; எனக்கு வக்க இத்துன்பம் டன்னல் வந்ததன்று எனது பழவிக்ாயிஞலேயே எய்தியது. எனக்கு உன்மீது சிறிதும் வருத்தமில்லை; நீ சுகமாய்ப் பன்னெடுங் காலம் வாழ்ந்திருப்பாயாக’ என்.அ வாழ்த்துரைத்து, அாச னிடம் விடைபெற்று, அவண்விட்டகன்று வனஞ் சன்று யோகத்திலிருந்தார். சின்குட் கழித்த பின்னர் ஒருள் முனிவர், தமக் குக் கழுவேற்றம் உண்டானதற்கு எதுவாயிருந்த வின் இன்னதென அறியவேண்டுமெனக் கருத்துக்கொண்டார்; இகன யாசிடத்துச் சென்று விவிைளுல் அறியலாகுமென்று யோசித்தார். உலகத்து உயிர்களின் கன்மை ைேமக்குச் தக்கவாறு பலனையளிக்கும் தொழிலுடைய யமனிடஞ்சென் முல் கமது கருத்து நிறைவேறும்; அவனுக்குள்ள சமன் என் அம்பெயரே அவனது நடுவு கிலேமையைத் தெரிவிக்கின்றது; ஆகையால் அவன்பாற்சென்று'உசாவி உண்மையறியலாம்” என்று நினேந்து, சிலமுனிவர்களோடு யமபுசத்தை அடைக் தார். யமதர்மன் முனிவரை எதிர்சென்றழைத்து, ஆசனங் கொடுத்து அமாச்செய்தான். முனிவர் 'தென்றிசைத் தை