பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/59

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

慕翁 இதிகாசக் கதகத்தகம். பூங்கண்ணிகண்ணிக்பட்டைைச அன்பூஜைக்கு ஆகாத தாயிற்று; சோக் சென்து புதுடின் ைேசனர்க” எனக்கலி இன். கூதம் அக்னமே மகன்ே சுதமதி யென்னும் தோழியோடு மலர்பறித்தற்கு உபலனம் என்னும் சோலைக் குச் சென்றுள். இதனே, முன்னரே மணிமேகலையை விரும்பி யிருக்க அங்ககாத்தாசன் கிள்ளிவளவன் புக்ான் உதயகுமா ரன் என்பான் அறிந்து, அவளைச் சோலேயினின்றும் வலிதித் கவர்ந்துவ இதுவே தக்கசமயமெனக் கருதித் தேசேதி வன்தான். அங்கனம் அவுன் வருவதையுணர்க்க சு தமதி என்னும் கோழி, மணிமேகலையைப் பாதுகாக்க, அச்சோலை யிலுள்ள ஒரு பளிங்கறையுள் புகச்செய்து, உதயகுமாசனுக் குப் பல திேமொழிகண்க் கதி, மணிமேகலையைக் கவா விடாது தடுக்க, அவன், இவக் கான் இவள்பாட்டிசித்தின் பதியால் அடையவுக்கூடுமெனக் கூறிப்போய்விட்டான், பின்பு பளிங்கறையிலிருந்து வெளிப்போக்க மணி மேகலையும் சுதமதியும் உதயகுமாான் விஷயமாகச் சம்பாஷித் துக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது கோவலனது பழைய குலதெய்வமாகிய மணிமேகலாதேய்வம், தன்பால் பக் கியூண் டிருக்க ஆகிய கோவலன் மகள் மணிமேகலைக்கு உதயகுமா பன்மீது செல்லும் மனத்தைத் தடுத்து, அவளேப் பெளத்த சமயவழியிற் செலுத்தி கற்கதிபெறச் செய்யக்கருதி, அவர் கள் அறிக்க ஒரு மடங்தை வேடங்கொண்டு அங்குவந்து, அவர்காேகோக்கி ங்ேகள் இங்கிருந்தால் மீளவும் உதயகுமா சனுல் உங்களுக்குத் துன்பம் உண்டாகும்; ஆகையால் முனி வர்கள் வசிக்கும் சக்காவாளக் கோட்டத்திற்குச் செல்லுங்க” ன்ே. கூறி, அவர்களே அடுத்துள்ள சக்காவாளக் கோட்