பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/101

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இலங்கைப் படலம் 131. அவ்வகழ்ப் புறத்தே நுண்கூ. ரமையுமுள் மரங்கள் சூழத் தெவ்வர்க ள கலுங் காலைச் சினந்துதைத் திழுத்துத் தள்ளத் துவ்விய விருப்பு முள்ளுந் தோ..!டியு மமையப் பெற்ற செவ்விய புறங்கா டொன் , 1) திண் ணிய காப்புச் செய்யும் 132. அண்ணுதற் கரிதா யொன் (+1) j} {** *:/் காவற் காட்டில் துண்ணெனக் கணையஞ் சாய்க்கும் தத:31: 0 !)கக் களிறு - மொன் னார் மண்ணெனத் தறுகண் விஞ்சும் மலரும் மறைத்து | நாளும் கண்ணினை யிழமைகாப் :): 1-3 « n: 4:1, 1, 9ல் காக்கும் தானே, 133. 2.ண்ப ரு முர ண கோட்: 15 ட். *த் தம் #4 க (63தன் கும் திண்பெரு கத கள ல் its 1,மாத் , வ !: சிற் கண்பொரு கிடங்கைத் தாண்டிக் #1 சுகy: ! ! ரா'கை மண்புக லொ ழிந்த போர் ' 4811 :1.5 y: எ பூத்துக் கொள்வர். 1:34. வலிகு முதிர்காம் கொண் ... 40 ம்பு/ல! விரைத்துச் செய்த நிலவுகா னிலவு மந்த நிலவு $ா (6'. னுநீள் வா 4: சின் கலியித மதுவா மெஃகுக் " சிலரின் நணுகு பொன் னார் வலியெலாந் தொ பையத் தா 19ல்! - 9 கொடு நிலவு மஸ்4.மா, 131. துவ்ய -வ அப் ப!, இரும்பு,ps: - தர் , ர.சட்ப ல இரும்பில் செய்து காலத்தில் ... ! பபி' v33வக குமுள்.

ேதாட்டி - இரும்புக்க" க்க'; முளை யடித்துக் கட்டி,

வைத்திருக்கும்; பகைவா' காலை எழுத்துக் கீழே தள்ளும், 132, கணை யம்-யா இன ஆட்டு "தூ"ஏங்க. 183. உண்ட அரு - அழிக். 4. . 4 L "தி - 31 •rt 2: கண் பொரு கிடக்கு-வாயிலின ் ண் 434 ன் 2) சி.டிக்கு. 134, $ாழ்- LKாதையரம், கி.பி.