பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/104

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


78 142. பகைபட வகன் சூழ்ந் தாயம் புடீ. இயவக் கிடங்கி னாப்டன் மிகைபடக் குறைவி லாது விளங்குபல் பொருள்க ளோடு வகைபட வமைந்த மும்மை மதிறழீஇத் திகழும் கோட்டை தொகைபடக் கடலி னாப்பண் டோன் றுநீர்க் கலம்போற் றோன்றும். 143, அகமதிற் குலத்தின் டாங்க ரரசொடு கிளையும் வாழும் அகமிடைப் படும்; ரின் கண் அமைச்சரோ டனையோர் வாழ்வர் தொகுவலிப் புறவே லக்கண் டோய்வளப் புறஞ்சே ரிக்கண் வகைப... ச் சிறந்த !,,ற்றை, 'பக் குடியெலர மொருங்கு வாழும். 144. பா டுகர் &ay, 3, 4,168 டும். பாட்டி , பயர் வருக !.பல்கூத் தா டுகர் வருக தாற்பா வறைகுகர் வருக வென்றே ரீடு.று கெடுவான் (முழ நீரிர்ந்துள்ள கோயின் மாடத் தே.ெ முத் தா 033)! (மே. விருந்தமிழ்க் கொடி.கை காட்டும். 145. இன் 3 மும் பதில் மனு :: 1 லங்கிடு மாடக் கோயில் 11)ன் னவர் மகச 3 ! ானா 1 மாபெரும் தலைவ ரெல்லாம் தன் னை தேர் தமிழை யந்தத் தமிழ்பயில் தமிழகத்தை அன் னே டோ லி... த காத்தே யர சுவீற் றிருந்தா ரம்மா. 142. ஆ,.:ர்-முகில். நீர் க் கலம் -கப்பல். 145. குலம்,-கோ யில். வேலி-மதில். 144, 1.4 சட்டி . யா ர ண ர் மகளிர். 4, xfழ -க் கல் 1 ம் முற்றிற்று.