பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/28

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அது கேட்ட இலங்கை ஓவென் றலறியது. இராவணன் பலவாறு புலம்பிச் சீறியெழுந்து களஞ் சென் றன். இரவண னுக்கும் ராமனுக்கும் கடும் போர் நடந்தது. லக்குவன் முதலிய அனை வரும் சூழ்ந்து பொருந்தனர். சச்மன் தேர்ப்பாகனை சி கெரின் றான். பிடணன் குதிரைகளைக் கொன்றான், இர #வணன் வெகுண்டு அப் பாவி மேல் எறிய வாளை ஓங்கி னான். லக்குவன் குறுக்கே வந்து அம் பெய்யவே அவ் vாளை அவன் மேல் எறிந் தான், அப்போது, அதா வது-லக் கு வன் பக் தம் வாளௌ றியத் திரும்பும் போது, மாதலி என் பான் ஒரு கூரிய அம்பை ரர் மீ னிடம் கொடுத்து, ஏவாள் 57 றிந்து திரும்பு முன் கொல்க எனவே, முறை கெட்ட ராமன் அவ்வாறே தமிழகம் புலம்பத் தலை 11.று த் து வீழ்த்தினான், தமிழர் ம* பெரும் தலைவன் உடல் (மண் ணில் புரண்டது. அடுகளம் அ ழ களமாய் து. வண்டார் குழலி உடனுயிர் விட்டனள். யாவரையும் அடக்கம் செய்து கசடு வாழ்த்திச் சென்றனர் தமிழர். ஏ சமன் மனைவியை யடைந்து பீட ண னுடன் கோயில் புக் தா ன. ராமன் பீடணனோடு, தமிழகத் தில் தமிழரைப் போல எல்லா உரிமையும் எய்தி ஆரியா நிலையாய் இருக து வாழ்தற் கேற்ற ஒப்பந்தஞ் செய்து கொண்டு, 194. ணனே இலங்கை யரசி தகதிப் பெரும்படையைக க ஒ ப்பாக வைத்து விட்டு அயோ த தி சென்றன ன. சுக்ரீவன் கிட்கிந்தை சென் றன ன். பீடணன் ஆரிய அடி. மையாய் அர சிருந் தன ன. ராமன் அயோத்தி சென று முடிபுனைந்து அ8" சனாகி வேத வேள் விகள் பல செய்து ஆரியரைப் போற்றி அரசு புரிந்து வரு கையில், ஒரு ஆசிரஈன தன து மா ணட பிள 2ள யுடன அரண் மனை யை யடைநது, உன து நாட்டில் ஒரு சூத்திரன்-தமிழன் தவஞ் செய்கிறான, -அதனால், என் து பிளளே இறந் தீ து ' எனக் கேட்ட ராமன ஆ fu++ வழி காட்ட அங்குச்செ 400 -று, பிடண ன து ஆரிய அடி மை) யா - சியை வெ றுத்து வாள் வடக்கிருந்த --உயிர் விடற்கு உண் ணா நோன்பிருந்த சம்புகன் என டிலும் தமிழ் மக்க னே வெட்டி வீழ்த்தி நகருற்றான். ஆரியர் செத்த பிள ளை பிழைத்த தெனக் க. றி விட்டன . ஒருநாள் ஒரு ஒற்றன் சாமனிடம் வந்து, ' அயலான் மனை யில் பலமாதம் இருந்தவளை அழைத்து வந்து வைத்துக் கொண்டான் ' என ஊரார் பழிக்கின்றனர் எனக் கூறினான். ராமன் அதைச் சீதையிடம் கூறி வருந்தினான். சீ தெ த க ண வனைத் தேற்றிச் சென்று ஒருவரு மறியாமல் சரயு வில் வீழ்ந் திறந்தனள். பிரிவாற்றாமல் ராமனும் அவ்வாற்றில் விழுந்திறம் தான்.