பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/462

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


486 17, கொன்னஞ்சர. விலங்கழி கொடியோரென 'வறியாத் தின்னுஞ்சு வை யெல்லாமவர் தேக்குண்டு தெவீட்ட வன்னெஞ்சரை யினர் கட்டி வளர்த்தாகுறி பயக் கன் னெஞ்சர்க ளேவம்பினாற் கைமேதிபெற 'ானோப்', 18. முனிவோரென அயனாடென முறையேபுறந் தருதல் முனிவோரென வெருவித்தவ முதுகோலமா வாழ்வை முனவோரென வுரைதந்தது முடிவாகியே தமிழர் முனி வோரெள வெதிர்வந்தனர் முறையோவடி யவனே! வேறு 13, தான் மறை வேள்வி யென்று நஞ்சினுங் கொடி.ய இம்போர் உளன் 1.26) றந் துண ற்கு நீயும் உதவியே யுதவி கோடல் மேன் முறை யாமோ மக்கள் விரும்பிடுஞ் செயலோ வன்றி நூல் முறை யோடு பட்ட நுணங்கிய வறிவு மாமோ? 20. இறையொடு முரணி வந்த வீரண்டகன் றன்னை யே,ற்,பல் முறைமையோ !நால்வ ரோடு முன்பிறந் தவன் யன்pேx? இறைமையை யறியா யோவுன் னெம்பிக்கு மென் றம் பிக்கும் நிறைகுண வேறு பாட்டை நினைத்துப்பார்த் திலையோ வென்ன, 21. வேள்வியை யிகழ்ந்தவ் வேள்வி விரும்பியே செய்யும் மான்ற கேள்வியு மருளுஞ் சால்புங் கிளர்தவ வலியும் வாய்த்து நாள்வளர்த் துலகை யோம்பி நற்றவம் புரிமே லோரைத் தோள் வலி யதனால் வாட்டித் துரத்தியே கொடுமை செய்யும், 17, ஏவு அம்பு, 18, முறையே-முறையாக, புறக் தருதல்.முனிவோர் என -பாது கா த தா வெறுப்பார் என் று. வெருவி அஞ்சி. வாழ்வை முனி வேசர் என உரைதந்தது-வாழ்க்கையை வெ றுப் புவரென உரைத்தது. முடிவாகி உண்மையாகி, தமிழர் முனி வேர்-தமிழர் பகைவரி,