பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


பொருளடக்கம்

1. நன்றியுரை

2. சிறப்புப் பாயிரம்

3. ஆராய்ச்சி முன்னுரை

4. கதைச் சுருக்கம்

1. தமிழகக் காண்டம்

1. பாயிரம் .. 1
2. தமிழகப் படலம் .. 7
3. மக்கட் படலம் .. 22
4. தலைமக்கட் படலம் .. 27
5. ஒழுக்கப் படலம் .. 31
6. தாய்மொழிப்படலம் .. 35
7. கடல்கோட் படலம் .. 44
8. இலங்கைப் படலம் .. 51

2. இலங்கைக் காண்டம்

1. இராவணப் படலம் ... 79
2. உலா வியற் படலம் ... 86
3. காடசிப் படலம் ... 103
4. கைகோட் படலம் ... 122
5. திருமணப் படலம் ... 135
6. ஊர் மகிழ் படலம் ... 149
7. மனையறம் படலம் ... 154
8. அரசியற் படலம் ... 161

3. விந்தக் காண்டம்

1. விந்தப் படலம் ... 177
2. ஆரியப் படலம் ... 181
3. தசரதப் படலம் ... 198
4. மகப்பெறு படலம் ... 201
5. தாடகைக் கொலைப்
படலம் ... 206
6. காப்புப் படலம் ... 217
7. மிதிலைப் படலம் ... 222
8. தசரதன சூழ்ச்சிப்
படலம் ... 238
9. கான்புகு படலம் ... 262
10. மிதியடி பெற்று
மீள் படலம் ... 267
11. தமிழகம் புகுபடலம்... 271

4. பழிபுரி காண்டம்

1. உருக்குலை படலம் ... 279
2. கர்ன கொலைப்படலம்.. 291
3. செவிகோட் படலம் ... 295
4. சிறைசெய் படலம் ... 303
5. மனைதேடு படலம் ... 313
6. நட்புக்கோட்படலம் ... 390
7. கண்ணுறு படலம் ... 337
8. சீதை துயருறு படலம்...333
9. பீடணப் படலம் ... 339
10. ஏவற் படலம் ... 345
11. அனுமப் படலம் ... 352
12. படையெழுச்சிப்
படலம் ... 358

5. போர்க் காண்டம்

1. அதிகாயன தூதுப்
படலம் ... 365
2. ஆய்வுப் படலம் ... 371
3. அடைக்கலப்படலம் ... 578
4. உளவறி படலம் ... 391
5. போர்க் கோலப்
படலம் ... 394
6. ஊர்முற்று படலம் ... 404
7. முதற்போர்ப் படலம் ... 418