பக்கம்:இருளடைந்த பங்களா.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


13

  • - - - * *** è... „ , ? * - - .بی. بی. بی திருகிப் பிழிகித மாசிரியிலே. பேங் ?...இந்தப் பக்கத் - ^ * : : • r 烹 సేళ こ /? ధా fr; தினே சத்தக் டேறி ஒண்னு அயிைறதாகக் கேள்வி. அது செய்த வே

லேயகத்தானிருக்கணும். பிரேதத்தைக் கவனித்திக்கா : ரத்தம் செக்திப் போயி. ரத்தமே யில் லசமச் செத் துப்போன மாசிதி யில்லா யிருந்தது என்ன கான் செல்தது ...:த்தக் கொதிப்பெடுத்த மனிதப் பிசாசுகள்தான் அவளைப் பயன்படுத்திச் சாகடித்துச் சக்கையை வள்ளத்திலே வீசியெறிந்திருக்கும் "...கை - சிறையப் போட்டிருக்திருப்பா. கொள் ைக்காகப் பவல்கன்தான் இந்தப் பக்கத்திலே காலணு, எட்டணுவுக் குக் கூடக் கொலே பண்ருங்களே. அவங்களுக்குக் காசு சிரு அல்பமாக்கான் படுது . இப் த லட்டாரத்தில்ே ஒலித் பவாகம் -to بايس جي . リぶ。一 با هم .. * 。 -- ء ہمی இ. கச கசிலை முடியலை بيا له هي « مهم در ::..." :"t" : ఃశ,

..: ಓ.: 1 # ಓ.ಸಿ.ಪಿ. $೬.!! o

3-ي. بي. T . : . . . ، د .بم ئ: ஆண்கலாம் ; கேசின் அதல்ை மான -: ந்து தினக் களிருக் கும் : தண்ணிசில் மூன்று தினங்கள் கிடக்கிருப்பதாகக் இப்படி முடிவு செய்தார்கள் அக்க - بs , y . . . ":" سهيلي... ب. م. م . மடை.திேருக்க షి ఔf ఒt ; இக்கத் தீர்ப்பு சத்தக் காட்டேறி விக் கட்சியினருக்கு கு ச.சி. சக வந்து சேர்ந்தது. கேட்டிர்களா, நாங்கள் ன்ன சொன்னுேம் ! என்று பெருமையடித்துக் கொண் டார்கள் வர்கள். காட்டே நிதான் இப்படி சத்தத்தை ஒரே உறிஞ்சக உறிஞ்சிக் கீர்த்துவிடும் என்ருர்கன், & இந்தச் சம்பவம் பற்றிய பாபரப்பும் ஒடுங்கிவிடத் • *** * * : _*^: . . .” -- 6: デて) தான் செயதது. புதிர் விடுபடவில்லை. எதனுலோ மரண மடைக்த விட்ட ஏதோ ஒரு அநாதைப் பிரேதம் அது என் த அபிப்பி சயம் கான் கிலத்து கின்றது.