பக்கம்:இலக்கியத் துறையில் தமிழ் வளர்ச்சிக்குரிய ஆக்கப் பணிகள்.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ரriற்றிந்த்திரோசிரி! அசச சூரணங்க்ந்தணுர்ர் அவர்க்கிள் பிகேஷம் மகிழ்ச்சிகியுடன் எழுந்ந்து, இக்கட்டுரை TTTTTMTTTTmTTTTeeJJSYTmYTTTTTTTT SeMT ஆழ்ந்ததான கங்டுேர்ை) பன்டாரதகிங்ப் பட்டத்திந்திரிய கட்டுணர்மோல்மிக்கிதம் இப்ாககழுத்துயிற்ெதுஸ்லது என் முப்புத்த்தைத்ந்து ஆண்டுக்கால இலக்கியவளர்த்க்கைவில் இது

- * ருசிஇந்ந்தககட்டுரையைநநான்படித்த்துயின்ேல;

ேேகட்டது மின்ல, இக்கட்டுரையை எல்லரும்ககட்டாயம் படிக்க்ச்ச்செய்ததில்ண்ேகிடும். ஒருகட்டுரையெஸ்ருல்iைப்

ன்ெனகசூத்த்துக்ளவிலக்குதல்இேண்டும் என்பதற்குஇச் கட்டுஏைரசிஇந்ந்த இக்க்கணமாககஇக்கிறது இதின்னழுதிய த்திஐன்ர் அவர்க்கீன்பிசிகழ்ம் பாராட்டுகின்றேன். இக்கட்டுரைக்க்கசூத்த்தககிகில்சிலநத்ம்களுத்து

வதை, சிறப்ான (ஆற்ற்தார்ை) கட்டுரை. இக்குருத்த் தங்க்கைக்க் கூட்டிடியகாந்த்ததிப்பு:ள்ைர்கல்லுரிந்த்திண்டிருக்கு

துரிகைகதேர்சிட்டுஇங்குப்படிக்க்கவுருதிகின்ற-டின்ைங்கள்ை

விளங்கும். இவீண்ேடுனேஸ்க்க் கட்டாயம்பேற்ற்டுத்து மாற்றுக்கில்லுரித்தத்ணைரநதன்ேேகட்டுருக்ேொண்கிறேன்என்று மணiம் விட்டுடுப் பாராட்டிடி அடைந்ந்தர்க்கள். அவிர் கருத்த்துய்டியே இக்கட்டுணர இெதன்விடுவாழி விெகிகியீடாகக 33கி0ே ஊருருமா விவிேயில் முன்னுணரபுடின் :ெகிவிடப்ப்

இொள்ள்கின்இேன். (ஆர்)

இருஞ்