பக்கம்:இலக்கியத் தூதர்கள்- பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார்.pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை43

2511) * (1nrSற அன்று” என்று தன் கருத்தைக் F; நீர் தான்.

+1 unhர 4. வர்கள் கூட்டிய ஆலோசனைக் குழுவில் நீரட்சி) 5031 55 து தமையனான பலராமனும் இருந் h641 sti. (அவனுக்கு நாட்டை துரியனிடமிருந்து N1 (றுபது குறித்து அவ்வளவு பிடித்தம் இல்லை. அ, 4,(w1, அவன் “'தருமா, நீங்கள் சூதாடி உமது. ரி:1/14tMளப் பறி கொடுத்து விட்டீர்கள். ஆகவே, Mfiw J681 நீங்கள் தோற்ற நாடுகளைத் தன் ஆட்சிக் pati ல ட்படுத்திக் கடந்த பதின்மூன்று ஆண்டு நரி 1

- . , "},ண்டு வருகிறான். அவற்றை மீண்டும் பெற * தாம் >>> கல் கொடிது என்று கழறினான். இந்த Mu1 A4:3),தlைt பக்கேட்ட சாத்தகி என்பான் பலராமனை Bjp, 14.கி, நீ கூறிய வார்த்தைகள் பொருள் அற் pass4i " என்று கடிந்து மொழிந்தனன்.

இந்த நிலையில் இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று 10 hal) Mar முறையில் அவையில் இருந்தவர்கள் bai'கலா ருவரும் கூறக் கேட்ட கிருட்டிணன், சரி, ஓ4 (!) இனித் துரியனிடம் தூதன் ஒருவனை "0/pg"}வதே சாலச் சிறந்ததாகும். ஆகவே, உலூக 14 (1/14லரைத் துரியோதனன் தந்தையாராகிய இரு?டிரரிடம் தூதுவராக அனுப்பி, அவர் htjpy%3) p> * அறிவோம்" என்று முடிவு கட்டினன்.

இம் முடிவினைத் தலைமேற் கொண்ட தருமர்' 4 Ltr 1/17' முனிவரைத் தாதராக அனுப்ப முடிவு B41 41 : ார். தருமர் உலூகமா முனிவரை வணங்கி, FlywM/wwரீர், நீர் எம்பொருட்டுத் துரியன் தந்தை . |p 4 4 திருதராட்டிரரிடம் தூதராகச் சென்று, எம்