பக்கம்:இலக்கியத் தூதர்கள்- பாலூர் கண்ணப்பமுதலியார்.pdf/97

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை4. வீரவாகு 1. வீரவாகு என்பவர் யார் ? அவர் யாரிடம் ஏன் த திவாகப் போயினர் ?

2. சூரபதுமன் என் போன் பாவன் ? அவனைப் பற்றி அறிந்ததைத் தொகுத்து எழுதுக.

3. வீரவாகு தேவர் சூரபதுமனுக்கு உணர்த்தியவை 21ா வை?

4. குதரன் தன் வீரம் தோன்றக் கூறியவை யாவை ?

5. உலூகன் 1. சூது என்பதைப் தலைப்பாகக் கொண்டு ஒரு கட் திரை வரைக ?

2. உலூக மாமுனிவர் யார் பொருட்டு எங்கு ஏன் தூது வராகச் சென்றனர்?

3. உலூகர் துரியனிடம் 'எவ்வெவற்றை எடுத்துக் கூறினர்?

6. சஞ்சயன் 1. சஞ்சயக முனிவர் தருமரிடம் கூ றியவை யாவை ?

2. தருமர் சஞ்சயரிடம் சீற்றத்துடன் எடுத்து மொழித் இவை எவை ?

3. வீமன் கோபத்துடன் என்ன கூறினன் ?

7. கண்ண ன் 1. தருமர் கண் ணகரத் துரியனிடம் தூ துவனாக அர'4.', (ச) /\ன் எ என்னென்ன கூறுமாறு வேண்டினர்?

1. வீரன் வெகுண்டு உரைத்தவை STவை ? 3. ஆர் & ச ன ன் அறைந்த மாற்றங்கள் எவை ? 4. !! (5,4ல்தறும் திரௌபதியும் கூறியவை எவை ?

5. 'செஸ் ஸr cன் சகாதேவனைத் தனி இடத்திற்கு ஏன் அழைத்துச் சென்றன ?

6. சகாதேவன் கிருட்டி ணானிடம் கூறியவற்றைத் தொகுத்து 61 பழங்க,

7. கிருட்டினர? ஏன் ஈர மன் விதூரச் வீட்டிற்குச் சென்றனர் ? விதுரர் 4Tப்.டி.க் கிருட்டி. bணனை உ.பசரித்தலார்?