பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


நரந்தம் - கருவிளை, செருவிளை - நாகம் - புன்னாகம் - வழை - கூவிளம் - கூவிரம் - கணவிரம் - தெறுழ்வீ - எறுழம் - சண்பகம் நந்திவட்டம் - நறா - குருக்கத்தி -சேடல் - பாங்கர் - குமிழம் - வள்ளை - ஈங்கை - முசுண்டை - புன்கு - தணக்கு - இல்லம் - திலகம் - குடசம் - தில்லை - பலாசு அழிஞ்சில் - ஆரம் - அகில் - வெள்ளிலோத்திரம் - புழகு - மாரோடம் - செங்குரலி - செங்கோடு . வேரி - வானி - கண்ணி - செம்மல் - வள்ளி - மணிச்சிகை - மந்தாரம் - செவ்வந்தி - எருவை - பருத்தி - செம்பருத்தி - மாதுளை - செங்கிடை - எட்டி - கொக்கிறகு - குசும்பை - கமுகு - தெங்கு - நெல் - எள் - வாழை - அவரை - அகத்தி - குல்லை - துழாய் - பசும்பிடி - குருகிலை. (ஆ) அரிய மலர்கள் 693–718 அனிச்சம் - சுள்ளி - போங்கம் - பயினி - வடவனம் - அதவம் -ஆல் -பலா - காவிதி. (இ) எளிய மலர்கள் 719—742 நெருஞ்சி - எருக்கு-பூளை குரீஇப்பூளை - வேளை - மத்தம் - ஊகு - - கள்ளி - முருங்கை. கொண்டு காட்டி (பின் அடைவு) 743 (அ) மலர்க் குறிப்பேடு 744-752 (ஆ) அருங்கருத்துகளின்

       அகர நிர்ல்                  753-763 

(இ) நெறித்துணை நூல்கள் 764-768