பக்கம்:இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/766

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


எண் மலர் வகை நிறம் நிலம் செடியியற் பெயர் 26. கடம்பு , கோ. செம். குறி. கா. 510-513; Anthocephalus Cadamba - 519-527. 27. கண்ணி கொ . முல். வே. 668. Abrus precatorius (Variety) 28 கண விரம் .. பா. , 63]--632. Nerium odoxim Saland,.. 29 கமுகு நி. வெண் வெண் மரு. பிப். 679 - 680, Areca Catechu. 30 கரந்தை கொ: செம்; நீல், ,, வே. 274 - 276. Sbhae Ranthus Hirtus. 81 கரும்பு நி. வெண். // முடர், 609 - 612, Saccharum Officinarum ... 32 கருவிளை கொ, கருநீல். குறி. ,, 621 - 623. Clitoria Ternatea. 88 கவிர் கோ. செம்; வெண். பா. இள. 602 -604. Erythrina Indica 34. கள்ளி நி. செம். ,, (வே. 736 - 788, Euphorbia Tirucalli. 35 காஞ்சி கோ. நீல். மரு. இள, 279 - 285. Trewia Mudiflora. , 36 காந்தள் - கொ. செம். குறி. 358 -399; Gloriosa Superba.

(அ) தோன்றி' 19 ,

373 - 379, 1 . (ஆ) கோடல் 17 வெண்• 1, - 1) 366 -- 372. 87 - காயா கோ. கருநீல். முல். 527 - 533 | Memecylon Edule. 38 காவி நீ. நீல். நெய். ,, 183, 184. Monochoria Vaginalis. 39 கா விதி (...) (...) மரு. (...) 45, 46; 717, 718. - - 40 குசும்பை கோ. செம், . கூ. 678, 679. Carthenus Tinctorious 1)