பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/120

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 99 வரும் மேன்மேலும் பற்றி முயங்குமாறு பாத்தையரோடு புனலாடுகின்று னென்று கூறுவர். எ. அறு. உயர்ந்தோங்கிய என்புழி உயர்வு மிகுதற்பொருட்டு; உயர்ந் தே:ங்கு செல்வத்தான் ' (சிலப். 1 : 32) என்புழிப் போல. இனி, உயர்வின மருதுகட்கும், ஒக்கத்தைப்பெருங் துறைக்கும் ஏற்றிலுமாம். ஒக்கிய பெருந்துறை, விரிபூம் பெருந்துறை, நீரின் சிதம் தெரியா வகைப் பூக்கள் விரிந்து பரந்துகிடத்தலின், விரிபூட்டெருந்துறை எனப்பட்டதென்க; 'நீர்கிறங் காப்ப ஆழுறு புதிர்த்து, பூமலர் களுலிய கடுவாற் கான்யாறு’ (அகம் 18) என்ருர் பிறரும். தலைத்தலேக் கொளவே" என்புழித் த:ைத்தலே என்பதற்குக் தலைக் தலைத் தருமே (புறம். 185) என்ருற்போலப் பொருள் கொள்க. ... கண் கலைமகன் பாக்கையரொடு விளையாட்டயர் கான் என்பது கேட்டவழிக் கலைமகட்குப் புலத்தலும் ஊடலும் தேக்தி, காமச்சிறப் பெய்துதலின் வெகுண்டு கூறுவாள், மகிழ்நன், விரிபூம் பெருக்கறைப் டேண்டிரோ டாடு மென்ப என்ருள். י: "א. ' கிழவோன் பிளேயாட் டாங்கு மற்றே (பொ. 164) என ஆசிரியரும் கூறினர். வி ೩. 'r பி ல் g 5)] ೯.

& ந் 岛 ff" ,ே டு ご க்ச பூக்கள் கிறைக்க பெருக்துறை, - அக்கூட்டத்தின் மேலும் இன்பம் மிகுவிக்குமென ஆட்கொண்டு கூறலின், மருதுயர்ந் ā T. 岔、 5。 ெ ፱ ; r டு

+

اسلام

T டு 3. r

却 ཤྰརྱ༔ தோங்கிய விரிபூம் பேருந்தறை எனச் சிறப்பித்தாள். புல்லுங் கோறும் அமையாது பக்தி சிறக்கலின், தண்டாரகலம் மறை யிருமுறையன்றிப் பலமுறையும் அம்ை யாது முயங்கும் மிகுதி தோன்ற, தலைத்தலைக் கொளவே என்றும் கூறினுள். முயங்குகொறு முயங்குகொறு முயங்க முகத்துகொண், -டக்குவமன்னே கோழி........சாளுடன் சாயன் மார்பே (அகம், 328) என்பககுலும், தலைமகனது தண்டாாகலச் சிறப்புணர்க. இ. த ைல் , தலைவிமாட்டுப் - so