பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


விளக்கவுரையும் 3 மு.கிழ்த்தல்-சுரினச் இனி, பரம்பொருளினின்றும் ஆகாயர் கோன்றி, அகனினின்றும் காற்றத் சேசன் , அதனினின்றும் தீக் கோன்றி, அதனினின்றும் சீர் தோன்றி, அதனினின்றும் நிலம் தோன்றிற்று என வேசங் கூறின்று' என்பார் சிலர். இ வ. ர் க் கு ரீசாகி கிலர் படைத்தனே,

நெருப்பாகி நீர்பயந்தனே, வரொழிவிற் கால்னெழுவின, ஒளி می காட்டி வெளிகாட்டினே (கொல், பொ. 458. பேரா. மேற்) என்பது ஆகாசமாகும். இதுவே மூவகை யுலகும் முகிழ்க்க

  • سم

முறை யென். இனி, திராவிட மாபாடியப் பேராசிரியரான சிவஞான யோகியார், இவ்வாறு பவுட்காாகம், சைக்ரீடம் முதலிய உபநிடதங்கள் கூறினவாயினும், அவை சம்மு ன் f மாறுபடுவனபோலக் கூ றுகின் பையின் இம்மு,ை , v. சார்மதம் என்றும், இது காரணகாரிய இயல்பாராட்ச்சியின் பொருந்துமாறில்லை யென்றும், இவ் வேதாகம வாக்கிடங்கள் முரணுவினபோலக் கோன்றிலும் அவற்றின் வன் ை. மென்மை நோக்கிக் காற்பரியங் கோடல் வேண்டும் என்.அங்) கூறுவர். அன்றியும், அவர், ஆகாயக்கினின்று வாயுவும், வாயுவினின்று கேயுவும், கேயுவினின்று அப்புவும், அப் புவினின்று புடவியும் கோன்றும் என்பார்க்கு காரியத்தின் তে ைம் காரணத்திலும் உண்டென்பது சியமமாகலின், புடவிக்குரிய ஐந்துகுனமும் காாெைமன். - உளவாதல் வேண்டும் வேண்டவே, அ. மு ைபற்றின் தேயு வாயு வாகாயங்களும் ஐந்துகுனம் உடையவாதல் வேண்டும்; அஃதின்மையான், அவர் மதம் போலி யென் ருெழிக, என்பர். எனவே, இம் மு ை கோன், மு,ை பன்றென்பது பெறப்படும். மற்று, இம் ႕ ႈတ္ရႈ႕ }ား தோன் ட வுலகு ஒடுங்குதற்குரியது எ ன் ப த , ' இ கு கி ைன து புனவிடைமடி காஎரிபுக வெளியதுமிகு, பெருவளியினில் அவிகவளி கெடவியளில முழுவதுகெட, இருவர்களுடல் பொறையொடுதிரி யெழிலுருவுடை யவன் (திருமதை. திரு விசாகம், 7) எனக் திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் கூறிய