பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/143

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


122 ஐங்குறுநூறு மூலமும் முதலாவது என்ப என்று கூறுகின்ருளென்பது எய்துதலால், கோழி ?گہ. . . . م ۔ ۔ ۔ م سہ ۔ ۔ ‘‘ . * . یک دسمبر 6 கூற்றென்றல் கிதம்பாமையறிக. இனி, ஆசிரியர் கச்சினர்க்கினியர், 'தன்பார்ப்புக், தின்னு மன்பின் முதலேயொடு வெண்பூம் பொய்கைத்தவனுா, ரென்ப என்ருந் போலத் தலைவன் கொடுமையும் கலைவி. பேதைமையும் உடனுறையுவமம் கொள்ள கிற்கம்” என்பர். தமையு லுறையு ாளள கறகும' - (பொ. 280 உரை. எனவே, இவர்க்கும் இது தோழி. கூற் றென்ற லே கருத்தென்பதும், அது கிாம்பாமையும் உணர்ந்துகொள்க. ஆத்தப்பிசகி இப்பாட்டின் இரண்டாமடி 'வெண்பூம் பொய்கைத் தவலுமென்ப' என, கோடியாகக்கொண்டு, 'அதனுல்' என்ற சீரினேக் கூகைக் கொண்டுளது. சிர் களுதல் கோடிக் குளித்தே" (தொல். செய், 49) என்ற குத்திரத்தின்கண் ஆசிரியர் தொல்காப்பிய னுர் கூனுகிய சிர்க்கு இடம் வசைக்த கூறிற்றிலராயினும்: ஆசிர்யர்கச்சினர்க்கினியூர், எற்புழிக்கோடல் என்பதனுல் அடிமுதற்கட்கோடும்' என்பவாகவின், ఆతా. பொருக் தாமை ப்ெபதும். மற்று, கூர்முண் முள்ளிக் குவிகுலேக் கழன்ற” என்ற அகப்பாட்டினுள் (26) இவைபாராட்டிய பருவமு முளவுே, இனியே (வரி 11) என்றும், திம்பால் படுதருமஞ்சினனே, பாயிடை (வரி. 16) என்றும், "இரும் r;"

  • * , * - - * + or பிழி மகா அரிவ் வழுங்கன் மூது எனலும அகபபாடடி லுள் (122) கில்லா கெஞ்சத் தவர்வ ரலரே, யதனுல்”

(வரி. 1S) என்.அம், சீர்கூனுகி நேரடியிற்றில் வந்தன, முறையே, "புதல்வற்ற்டுத்த பாலொடுதடைஇ, கவவுக்கை நெகிழ்க்தமை போற்றி மதவுகடை” எனவும், 'அரிபெய் - * - - * سہ : ו ר .4 جام می * * * ~ * r全 - r. 鑫、 : تتة o 江了莎 ፴ 5 : புட்டிலர்ப்பப் பரிசிறந்(து) எனவும் முன்னர்கின்ற கோடி ASA SSASAS SSAS SSAS SSAS SSAS SSASJJSA SSASAS SSAS SSAS さ 。 முதறக ைவாகன வனபபடுமெனக. ஈனடு ஆவவா அ கற rた 2ற்கு முன்கின்ற அடி கோடியன்மையு மறித்து கொள்க. (க)