பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/15

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஐககுறுதாறு மூலமும் வாருன் அறியப்படும். ஆசிரியர் பேராசிரியர்க்கும்.இதி கருக்கென்பது, நிலக்தி நீர்வளி (தொல், 'பெர். ol. என்ற சூத்திரத்து உரைவிளக்கத்தின்கண் எழுப்பும் இ. விடைக்கால் உணரப்படும்.இக் கூறியவாற்று உயிர் சேய்யும் வினக்கிடதுS இன்பதுன்பங்கர் வ ை ந் تھی۔ 3

  • , +

- w w - is ' - .*.* ro". கோடுப்பான், பரமன், ழ்வகை புலகும் தன் திருவ்டிழேற்கண். முறையே முகிழ்வித்தான் என்பது முடியர்ம்.. பெண்ணுரு வொருதிற ளுகின்று”. a •. _ 2 +. * * * ‘. . . - * ~ * - . புறக்திற் கூர் මු ாகவின், அவு அருகனை - விளங்கக் கூறுவார், ஈண்டு, மேனியும் இழையும் விதத்து, ' சின்மேனி , ஹவி ைபாகத்து” என்ருர் எனினும், இருவே றுகுவின. னல்லன் என்றற்கு ஒருவன் ' என்றும் கூறிஞர். அ - வொருவன் தாள்கிழில் மூவகையுலகு, முகிழ்ச்சற்கு - இ. INT மெனவே, அவன் உல் க ருள். முதல்வன் என்பது 3: ... 2 கூறிஞாயிற்று. சேர்ந்தோ ஆளு.ை யே கூறினமையின் உ: ப்பட்டன. /வாழ்க் வினே அவர் காண்மே லேற்றிக் கூறுதலும் சான்துேர் மரபாகின், ・丁 s கைபர்’ என்றது , அவ்வுயர்ந்தோர் உயர் இருதான் கிழக்ம்ே, மூவகையாகும் முகிழ்ச்சு ர்.). ' உதார்க் தாங்கிய - - - - - - - - முருகு-4) என்று க்னுேக் கூறலாம்ருலு முனர்க, மூவகை யுலகும் ரிசலும்,கெடுச .o., மின்றி, முகிழ்க்கல் கருதி. மலேமகளைப் பாடின் மனத்து அவள். சு. ஒயினமையின், 'நீலமேனி வாலிழ்ை பாகத் தொருவன்' எனவிசேடித்தார். மூவகை யுலகும் முகிழ்க்தன் முன்றயே: - و سایر ما * , * * سم * به سر به - என அவற்றின் வினேயாற் கூறிஞரேனும், முளேக்கத்ருெழில், விக்கின்கண்ண தாயினும் அகம் காதார மாகிய குளிர்க்