பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/156

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 135 னி, இப்பாட்டின்கண். 'என் கண்னே' என் "..இனி, இப்பாட்டின்கண், 'என் கண்னே' என்றதற்கு அமைதி கண்டுரைக்கும் வழுவமைதி வலிக் த கோடலாய்த் தோன்றுதலாலும், பிருண்டும், 'ஐயவி யன்ன சிறுவி ஞாழல், செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய்த், துறை யணிக் தன்றவ ளுரே யிறை நேக், திலக் குவளை நெகிழச் சாஅய்ப், புலம்பணித்தன்றவர் மனத்ததோளே” (குறுக். 50) என இக் கருத்தமைந்த பாட்டுத் த .ே வி கூற்முகவே கொள்ளப் பட்டிருத்தலாலும், இதனேக் கலேவி கூற்ருகக் கொள்ளினும் அமையுமென்பர். (டு) 4ff. நினக்கே யன்றத் தெமக்குமா ரினிதே நின்மார்பு நயத்த நன்னுத லரிவை வேண்டிய குறிப்பினை யாகி ஈண்டு நீ யருளா தாண்டுறை தல்லே. மனக்கண் வருதல் பரத்தை விலக்க விலங்கிப் பின்பு உலகியல்பற்றி ೫ಖf குறிப்பினுேடும் வந்தமையறிந்த தோழி தலைமகனைப் புலந்த சோல்லியது. - ' ' . . . ப ை:-இவ்வாறு வத்ததின் வாராடிையே இனிதென் u5:10. - - ,"י-י ペ * ית ו-, , י - - - * பு. ரை - பரும, னமான அருமப ய, நல்ல நெற்றியினயுடைய அரிவை வாள் விழைந்து செய்க குறிப்பினையுடையைபாய், இங்கு வந்தரு ஆவ தொழித்து, வாாது, அவள் மனேக்கண்ணே தங்கியருகுதல் கினக்கே யன்றி, எமக்கும் இனிதாகும் ச. அ. "கினக்கே பன்றஃ தெமக்குமார் இனிதே' என்புழி, ஏகாரம் முன்னது பிரிகில்ேபும், பின்னது தேற்றமுமாம். அன்றியென்னும் வினேபெஞ்சகிளவி, 'இன்றியென்னும் விண்யெஞ்சிறுதி, கின்ற இகரம் உகரமாதல், தொன்றியன் اهمی = منابع மருங்கிற் செய்யுளு ளுரிக்கே” (எழுத்து. 237) என்புழிக்