பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/160

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 139 பெயரும்' (நற். 210) என்றும், "உழவர் விதைக்குறு வட்டி போகொடு பொதுளப், பொழுதோ தான் வந்தன்றே" (குறுக். 155) என்றும், துய்த்தலை யிதழ பைங்குருக் கத்தி பொடு, பித்திகை விரவுமலர் கொள்ளீ ரோவென, வண்டுசூழ் வட்டியன் திரிதரும், தண்ட:ே புழவர் தனிமட மகனே' (நற். 67), வரிமென் முகைய இன்கொடி யதிால், மல்ககல் வட்டியர்” (அகம். 391) என்றும் சான்முேர் கூறுதல் காண்க. அரிகால், அன்மொழித்தொகை அரிந்த கால்கள் நின்ற வயல் என விரியும். அ. கால்போழ்க்க தெரிபகட் டுழவர்' (அகம் 41) என்புழியும் அது. பழி இறந்த காலந்தொக்க ரிகால் மாறிய پتی۔‘‘ வங்க ணகன்வயல்’ (தற். 210) எ வினைத்தொகையாய் சிற்றல் காண்க. அரிகாவில் எள்ளாதல், பயருதல் விதைத்தல் இக்காலத்தும் உழவர் மரபாதலின், 'அரிகாற் @لاGنننيني،غاز” எனப்பட்டது. பாணன் பொப் கூறுவனென்பதனை, பாணன் போய்யன் பல சூ வினனே' (4 3) என இந்தாலுள்ளும், "இவன் (பாணன்) பொப்பொகி கொடுஞ்சொல் ஒம்புமின் (கற். 200) எனப் பிருண்டும் கற்ப - vr - * , - 후, - * * . ر- & * , , - - பண்டு, தலைமகனத் தலைப்பேய்த விடத்து, #ఖG#39 . உடனடும் ஆயமகளிர் அறிய அஞ்சின முறைத்துப் பின் அது பொய்படப் பிரிந்தானுக:ன், மாணிழை யாயம் அறி யும் என்னும், அவற்கு வாயில் உேண்டிவந்தாருள், பாணன் பல் பொய்ம்மொழிகளால் தன்வனது காதன்மை கூறக் கேட்டிருந்தாள், அவையனைத்தும் பொய்யாயினமை கண்டு, பின்னுெருகால், அது கூறிவந்த அவற்கு வாயின்மறுத்தா ளாகலின், கின் பாணன் போல என்றும், இதுபோது பான ைேடு போந்து அக்காதன்மையே கூறுங் கருத்தின னுகலின், "கின் பாணன் போலப் டல பொய்த்தல்லே" என்றும், கூறினுள். கூறவே, கின் பொய்ம்மை எம்பால் கில்லாது ... ,2 * * ,G -... ? - - l... .. •· - رجمة جية எம்மோடு உடன்பயிலும் ஆயமும் அறிய கின்றமையின், பாம் மெய்யெனக் கொள்ளினும், அவர் பொய்யென்றே