பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/184

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


: மருதம்) விளக்கவுரையும் 163 წჩ, பகல்கொள் விளக்கோ டிராகாள் அறியா வெல்பேர்ர்ச் சோழ ாமூரன்னவிவள் - நலம்பெ சுடர்நுதல் தேம்ப --- எவன்பய்ஞ் செய்யுநீ தேற்றிய மொழியே. புறத்தோழுக்கம் உனதாகியது அறிந்து தலைமகள் மெலிக் தழி, அஃ தில்லை யென்ற தேற்றம் தல்ைமகற்குத் தோழி சொல்லியது. - - ப. ரை:- தேம்ப' என்பது தேம்பாசிற்க என்றவாறு. ': பகல்கொள் விளக்கோடு ..........அன்ன” எ ன் ப. து ஒது :ாஒம் டிெவி பதியாத இவன் டிெவிவரி ه : " י". ఓ! బ్రొ:శ్రీఓ డ7 • gy. பு. ரை:-பகற்போகன் ஒளியினையுடைய விளக்கு - - - - * * * * * * * , - - - களால், இரவுக்காலத்தின் உண்மை பறியலாகாத, வெல்லு கின்ற போரினேயுடைய சோழரது ஆமூர் ப்ோலும் இவளு டைய நலம்பெற்ற ஒளிசிகழும் துதல் பசக்து ஒளிமழுங்கு r. ... - - - - - --- .. - - ? தலால், பேண்டு தெளி த்துக் கூறிய மொழிகள் எப் பயனைச் செய்வனவாம்? செயலொடு ஒவ்வாத பொய்த்தமையின், இப்போது தெளிப்பனவும் அன்னவாக லன்றி இருபயனும் செய்யா எ. அ. பகல், சண்பகற் டே ாதின் ந்ல்லொளி; ஆகுபெயர். விளக்கு, ப - ண் டி ல் விளக்கு வளிமுண் யவிர்வரும் கொடிடங்கு தெருவிற். சொரிசு ைகவரு கெய்வழிபுரர் "லின், பாண்டில் விளக்குப் பரூஉச்சுடர் அழல ' (பதிற். 47) எனப் பிறரும் பேரொளிக்குப் பாண்டில் விளக்கினக் கூறு வெயிலவுன் ஒளிவிளக்கும் நண்பதற் போதின் ஒன்னொளி பும், ஐந்நூருi:ம் மெழுகுவத்திகளை பேத்மி, அவற்றிற்கு ஒாடி யலுக்கத்தே.ன்ேறு நோக்குழிப் பெறும், பேரொளியும் ஒக்கும் என இக்காலத்து ஒளியாராய்ச்சியாளர் அளிவிடுகின்றனர்.