பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


8 ஐங்குறுநூறு மூலமும் - (முதலாவது, வேட்கையாவது, பொருள்கண்மேற் செல்லுகின்ற, பற்றுள்ளம். ஈண்டு, அஃது அப்பற்றுள்ளக்கால் நிகழ்க்க ஒழுக்கத்தின் மேற்று. ஈண்டுக் கூற்றுகிகழ்த்தவோள் அக்ம்புகல் மரபினே புடைய வாயில்களுள் தலையாயவளாகிய தோழி யாகலின், அவ்வாயில்கள் கூறுதற்குரிய கலைமகள்மாண்புகளேக் கூறு கின்ருள் என அறிக மாண்புகளாவன, 'கற்பும் காமமும் fற்பாலொழுக்கமும், மெல்லியற் பொறையும் கி ைற - ம் வ்ல்லிதின், விருத்துபுறத் கருகலும் சுற்ற மோம்பலும், பிறவு . மன்ன கிழவோள் மாண்புகள்," (கொல். பொ. 152) என் வகுதலா லறிக. பிற அமன்ன” என்றகளுல், அரசர்க்கு வெற்றியும், உலகுயிர்கட்கு மழையும் அறமும் போல்வன * . . விதைஇம் கொள்ளப்படும். வாழி ஆதன் வாழி அவினி நெற்பலிபொலிக பென்பொது சறக்க எனவேட்டோளேய்ரயே; பாமே நனய காஞ்சிச்சினைய சிறுமீன். யான சூரன் வாழ்க பாணனும் வாழ்க வெண்வேட் டேமே. புறத்தோழுக்கத்திலே கேடு ளொழுகி, i. இ த தகாத,” எனத் தெளிந்த மனத்தணுய் மீண்டு, தலைவியோடு கூடி யொழுகாகின்ற தலைமகன் தோழியோடு சொல்லாடி 'யான் அவ்வாருெழுக நீ யீ ர் நினைத்ததிறம் யாது?’ என்றற்கு அவள் சோல்லியது. பழைய உரை:- 'கான்றபோதுப்டு அரசன் வாழ்க், வித்தாற்றுதற்பொது டு கெற்பல டொகே, இரவலர்க்த் சதற். டெகது.டுப் 1ெ:ன் மிகவுண்டாதக' 6 3:r turii இல்லறத்திற்து. ... வேண்டுவன விரும்பி ஒழுகி : த ல்லது பிறிது கிங்கத்திலள்: