பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) ೧೧7ಹಹ.|ಐT। 9 அவள் இத்தன்மையளாக, நீ ஒழுகிய ஒழுக்கித்தால் ன்ேக்தம், நின்னுெழக்கத்தித்துத் துணே யாகிய பாண னு க் தம் திங்து. வருமென்று அஞ்சி, 'யான தான் வாழ்க பாணனும் வாழ்க: என விரும்பிே னம் யாங்கள் என்றவாறு. தலேவியை யாய் என்ரது புலத்தற்குக் காரணமாயின. உணவாகவும் அவை மனங்கொள்ளாத சிறு ப்பை கோக்கி & தோழி ப்ாங்கள் என உனப்படுத்தது ஆயத்தாரை கோக்கி யெனக்கொள்க. பூவும் புல்ாலும் ஒக்க விளே யும் ஊரன் r என்றது தலடிகளிரைப்ே பாலப் பொதுமகளிரையும் ஒட்டக் கொண்டொழுதுவான் என்பதாம். ஆதனவினி, என்பா ன் சேரமான்களிற் பாட்டுடைத் தலேடிகன். புதிய உரை-ஆகன் வாழ்க அவன் குடியிற் பிறந்த வி வாழ்க, கெல் மிக்கு விளக பொன் மிகவுண்டாகுக லேவி இல்லறமே கினைக்கொழுகினுளாக, - நிறையவுடைய காஞ்சியும், சினகளையுடைய யாங்கள், ஆக்களே - சிறுமீன்களுமுடைய ஆன் வாழ்க, அவற்கு வாயிலாகும். பாண்மகனும் வாழ்க என்று விரும்பியுறைக்கேம். எ. று. அவினி யென்பான் சோமான்களில் ஒருவன். ஆதன். என்பது சோமன்னருட் சிலகுடைய குடிப்பெயர். 'எறிவிடக் துலேபாச் செறிசு ைவெள்வேல், ஆதன் எழினி’ (அகம் 216) கல. e 2, ..2.1 . . ... : என்றும, 'அதுவஞ சாககலும ஆதன அழிசியும் (ԿA)ւք, I 1) என்றும் வருவன காண்க. பலபொலிசு என்புழிப் பன்மை மிகுதிப்ஸ்டுட்டு. .وخسنستسلسطسكسة * * تستس 'துவேக تسنلمسفنقمتنه இங்கி اختحتعلت - سكستشست "ختتمنحقق - w *... - - - - o - • , ஏகாரங்களுள் யாமே என்புழிப் பிரிநிலையும், யாயே என்புழிக் ேதற்றமும் வனேயவிடத்து அசைகிலேயுமாம். கனேய, சினய என் கின்ற - rు ,' * . . . * . . . . ." • -3 * .....“ .")۔ ....... குறிப்புப்பெயரெச்சங்கள் முறையே காஞ்சியும் மீதும் கொண்.ன். யானர் புதுமை. பாணலும் என்பு உம்மை இக்கது சுழிஇயிற்று. இனி, ஊர்ன் என்பதனே அண்பைவிளி.