பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


10 ஐங்குறுநூறு மூல்மும் (முதலாவது யர்க்கி, ெேயன்னும் எழுவாப் வுருவித் துாைக்கலு மொன் ஆ1: அககு ற் சொற்கிடக்கைமுறைக் கேற்பப் பெர்ருள்க்லம் சிறல்ாமையறிக. கலைமகன் புறக்கொழுக்கம் ஆண்டொழுகுவதால், ఉశీ மகள் புலத்தற்குரிய காரணம் பல வுளவாகவும், அவன் o சோர்பு காக்கும் கடப்பாட்டினுல் அவற்றை மனங்கொள் ளது. சிறப்புக் கருதிச் மகன், யாய் ஏ ன் ள், யாமே எனப் பன்மைவாய்பாட்டாம் கூ றி ப.து , ஆயக் தாரையும் உளப்படுத்தி என வறிக. அந்தணர், சான்ருேர், அருத்தவத்தோர், அரசர் முக லாயினு ைஇன்னவாறு ஒழுக எனக் கணவன் முதலாயினர். கற்பித்தவாற்ருல், வழிபடுதல் கற்பாகலின், வாழிஆதன் வாழி - அவினி யென்றும், இல்லிருந்து நல்லறம் புரிவார்க்கு விருக், தோம்பல் தலையாய அறமாகலின், அது செப்தற்கு நெற்பல. பொலிக என்றும், கங்கண் வந்து இரத்தார்க்குப் பொன் முக், லாயின் கொடுத்து இசைகடுதல் இல்வாழ்வின் பயனதல் குறித்து, பொன் பெரிதுசிறக்க என்றும் தலைமகள் வேட்டாள். என்ருள். அருந்திற் லாசர் முறைசெயினல்லது, பெரும். பெயர்ப் பெண்டிர்க்குக் கற்புச் சிறவாது (சிலப்.28.207.8). என்றும், மன்னவன் புறத்த வருவிருக் தோம்பிக், தன். னகர் விழையக் கடி, னின் அறல் (கலி. 8) என்றும் சான். ருே கூறுமாற்ருல் இவற்றை வேட்டலும் தலைமகட்கு அற மாக லண்க. இது புரையறக்தெளிதல். -இனிதrனேன்.அது *முதல் கோழி . சுற்று. o இல் - லறம்ே கினேக்கொழுகும்-தலைமகளின் கண்டிகளுகrது பொதுமகளிரையும் அவளோ டொப்பக் கொண்டு.புறக்கே யொழுகும் தலைழகன் அவளைப் பிரியேனெனக் கூறிய குளு, வுை பொய்க்கலால் வரும் ஏகம் ஆய்ந்து, அஃ துண்டாகா வாறு iாண்ருசன் வ்ாழ்க என்றும், அவ்வாறு பொய்க்கற்கு: வாயிலாய் நிற்கும் பாணனும் பொய்யனுகற்கு இங்கி, ப்ாண னும் வாழ்க என்றும், வேட்டேம் என்ருள். பழைய ஷ்ணி.