பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/236

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) விளக்கவுரையும் 215 துக்கு அவளது விளையாட்டு உபகாரமாயிற்று என்ருனும், ஆகவே, இப்பொழுதையில், தான் துய்க்கக் கருதும் இன்பக் - -> * ;ă 略 .wب ? r -- - துக்கும் புனலாட்டு வேண்டியிருக்குமாறு சுட்டியவாறு e f" * * な * я - காண்க. மருதமேறிப் பன்னபாய்ந்த விடத்து, அவளது நீண்ட கூந்தல் காற்றிற் பறந்து பேரழகு திகழக் கண்ட காட்சி, தலைவன் மனக்தே கிலேபெற கின்று, கினைக்குக் கொறும் மி க் க இன்பம் பயந்தது குறித்து, தண்ணறுங் $ + 3 s. § s $ - 受 哆 - கதுப்பு விசும்பிழி தோகைச் சீர்டோன்றிசின் என்ருன். களவுக் காலத்து அவளேக் கூடுக்தோறும், அவளுடைய கூந்தலேக் தானே கைசெய்தும், தன் மனக்கினிய பூச்சூடியும் இன் புற்மு னு க சி ன் , அதனுள் அதனைத் தண்னறுங் கதப்ட்

  • * * * என விசேடித்தும், நீரால்

پس : - حسه ما பிட்டுவிட் می میبش می கனகது விடடுண்டடிமைததன்ன,

  • معام

அவளணிக்க இழையின் ஒளிவிக்கத்தைப் பசும்போன் அவி ரிழை பையகிழற்ற எனவும் t ன். மெப்ப்பாடும் பயனு L{} ßö}â}}, களவுக்காலத்து கிகழ்ந்ததனே கினேப்பிக்குமுகத்தால், - * 5, , , , o, . * * * *3)。。。 so - கற்பினுள், தலைவன், கலேவியின் அழகினேப் புகழ்வது, வேட் கை மிககியால் அ லவிகிக்கங் கவிப்பிள்: கவின் கை மிகுதியால் அவளது புலவிக்குங் குறிப்பிற்குதலின் அமையுமென்க. 'கிகழ்தகை மருங்கின் வேட்கை மிகுதியித், r # لاسيو تیمبو یا 「)、)Q புகழ்தகை வாையார் கற்பி னுள்ளே (பொ. 228) என ஆசி ரியர் தோல்காப்பியனுர் விளக்கக் கூறுமாற்ருலும் வமைதி துணியப்படும். 75. பலளிவ னுெவ்வாய் மகிழ்ந வதனல் அலர்தொடங் கின்ரு லூரே மலர தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை நின்னே டாடின ண் பு ைலதுவே. + பரத்தையோடு புனலாடி வந்த தலைமகன் அதனை மறைத் தக் கூறியவழித் தோமி கூறியது.