பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


.11 விளக்கவுரையும் : : {فليرق ما காசருக்கும் இதவே கருக்காதல் அறிக லின் பாற்படும். இம் மெய்ப்பாடு கல்ை லும், ஒன்றித் தோன்றும் கோழி ே பொ. 39.) என்னும் விதியினுல் சிறுபான்ன் ・二*。 கம் தோன்றும் என்ப. மேலே, கோழிக்ற்றிக்க ம்ெப்ப்பாடு தோன்ற வருவனவற்றிற்கும். இதுவே.இல்க்கின. மாகக் கொள்க. இது தோழியிடைத் தோன்றிய முன்னி. இப் புறமொழி. to முன்னிலைப் றமொழி யெல்லா - ாயிற். கும், பின்னிலைக் கோன்றும் என்மனர் புலவ்ர்" (கொல்காப். பொ. 167) என்பது இலக்கணம். இது பெறற்கரும் பெரும்பொருள் முடித்தபின் ” (தொல். பொ. 150) என்ற சூத்திரத்து, பிரியுங்கால எகிர்கின்று சாற்றிய, ம்புடை பெகிரும் உளப்படப் பிறவும் » என்புழிப் :பிறவும் "..என்ற களுல், பிரித்து ஒழுகிப் போக்க கலைமகற்குக் கோழி முன்பு, நிகழ்ந்தது கூறும் பொருளகாகலின், க்லமகள் மாண்புகளே. யும், தன் செயல்களையும் வகுத்துக் கூறினுள் கூறுமிடத்துக் தலைமகன் வாழ்த்துதல் வழுவாயினும், எகமஞ்சி மங்கல. மொழியால் வாழ்க் என்றது, மங்கல மொழியும் வைஇய மொழியும், மாறில்ாண்மையிற் சொல்லிய மொழியும், கூறி. பன் மருங்கித் கொள்ளு o மென்ப32. (தொல். பொ.. 244) என் 孪 பகலைமையும் என வறிக க்கைகளையும் பொதுமகளியையும் கலைமகன் ஒப்பக் கருகி யொழுகுகின்கு னென்பகனே உள்ளுறையாற் கூறின் மையின் வெளிப்படக் கூறிற்றிலள். காஞ்சியின் பூவும், மீனின் சினேயும் ஒப்ப விளயும் ஊரன் என்றகளுல் குலமகளி ரையும் பொதுமகளிரையும் ஒப்பக் கருதுகின்ருன் என உள். ளுறை யுவமம் கொள்ளப்படும். உள்ளுறை யுவமமாவது, ஏனே வெளிப்படையுவமம் போலாது, உணர்கற்கரிதாய், களவு, கற்பு ஆகிய இருவகைக் 5Garciవr ജ്ജു, Gಷಿ, பயன, மெய், உரு, பிறப் பென்னும் ஐவகை நிலைக்கள இடைக்கர்ய், கெய்வ மொழிக்க