பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/26

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்: விளக்கவுரையும் 13 ர்க்குந் பல்லிதழ் நீலமொடு நெய்த னிக தண்டுறை யூரன் கேண்மை வழிவழிச் சிறக்க வெனவேட் டேமே. இ துவுமத. ப-ரை :- தலேவி இல்லறமே கினேந்து ஒழுகினுள்; பாங்கள் மின்காதல் அவள்மேற் சுதங்குகின்ற திறம் கோக்கி, :வின் கேண்டிை வழிவழிச் சிறக்க” என விதும்பினேம் எ. று. சிறப்புடைய கதங்தவளேயுடனே சிறப்பில்லாத ம்ெ 2 ثم للامرين * * தல் நிதர்ச்த மூரன் என்றது, தலமகளிருடனே பொதுமகளிர் soft இ. 死沙 - び - 2

ரன். எ.

பு.-ரை :- ஆசனவினி வாழ்க என்னும், வயல் மிக்கு விளக என்றும், இவலர் பலரும் வருக என்றும் கல் மகள் இல்லறத்திற்கு வேண்டுவனவே கினேந்து ஒழுகினளே பன்றி, பிறிகொன்றும் நினத்திலள் யாங்கள், பலவாகிய, இகழ்களேயுடைய கருங்குவளேயுடன் செய்தல்கள் ஒப்ப மல ரும் கண்ணிய துறையினேயுடைய ஊானது நட்புப் பிறப்புக், கோறும் இடையது சிறக்குமாக என விரும்பியொழுகி னேம். எ. று. என வென்பது முன்லும் கூட்டப்பட்டது. ' என் மம் எனவும் ஒடுவுக் கோன்றி, ஒன்றுவழி யுடைய எண்ணி அட் பிரிக்கே 31 (கொல். சொல். 294) என்பது விதி. நெப் கல்கள் நெய்தற் றினேக்கே யுரிய வாயினும், ! எங்கில மருங் கிற் குவும் புள்ளும், அங்கிலம் பொழுகொடு வாச வாயினும், வங்க கிலத்தின் பயக்க வாகும்’ (தொல், பொ. 19) என்றக ல்ை மருகத்துக்கும் உரியவாயின. பல்விதழ் என்றவிடத்து, புல வென்பது இதழ் எனப் பின் ஆ) இவக்த்மையின், அகரம் கெட்டு, ' குறியகன் முன்னர்க் தன்னுரு பிட்டலும் ” (கொல் எழுத்த 160) என்ற கல்ை லகரம் இரட்டித்து, பல்.